Luleå Kommun

Nytt projekt för minskad sjukfrånvaro

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 16:59 CEST

‐ Tidig Bedömning, AKtiv Sjukskrivning (TBAKS)  

Andelen anställda i Luleå kommun som har färre än 8 sjukdagar blir fler och utgör 61 % av samtliga anställda vilket är en 
hög nivå. 
Sjukfrånvaron har minskat till 10.5 % av arbetad tid år 2005. 
Fortfarande är andelen långtidssjukskrivna mycket hög. De 
omfattar ca 10 % av antalet anställda och svarar för ca 65 % 
av den totala sjukfrånvaron.   

Sjukfrånvaron innebär stora kostnader för kommunen, totalt 
ca 39 Mkr år 2005. I detta belopp ingår den särskilda 
sjukförsäkringsavgiften på 15 % som arbetsgivaren betalar 
vilket innebar en merkostnad för kommunen på 4.6 Mkr år 
2005.  Luleå kommun planerar nu att avsätta 4,5 Mkr under 
3 år på projektet TBAKS; Tidig Bedömning, Aktiv 
Sjukskrivning. 

Tyngdpunkten i projektet ligger på tidig bedömning av de 
nyinsjuknade och aktiv sjukskrivning. Luleå kommun är 
medveten om behovet att förbättra kontakten med de som 
blir sjuka; det handlar både om fortsatta kontakter med chef/arbetsledare och arbetskamrater liksom vikten av mål för 
rehabiliteringen och möjligheten att påverka sin rehabilitering.  
‐ Avsikten är att få ner dagens långtidsfrånvaro men också 
att stoppa inflödet av nya långtidssjuka. När det gäller 
nyinsjuknade och idag långtidssjukskrivna gäller det att göra 
individuella bedömningar och hitta alternativa löningar. Allt i 
syfte att finna ett avslut på rehabiliteringen och 
förhoppningsvis återgång i arbetet, säger personalchef Anne 
Karlenius.  För nyinsjuknade är målsättningen att det inom tre veckor ska finnas en plan för rehabilitering där aktiv 
sjukskrivning ingår.  Kommunhälsan kommer att tillföras 
ökade resurser bland annat i form av en hälsopedagog och 
två rehabcoacher som kommer att stödja arbetsledare och 
chefer i rehabiliteringsprocessen.  Målsättningen är att inom 3 år halvera antalet långtidssjuka till ca 5% av kommunens 
anställda. Projektet startas våren 2006 och avslutas december
 2008.  


Närmare upplysningar; Anne Karlenius, personalchef Luleå 
kommun,  Tel. 0920‐29 37 11, 070‐627 26 95