Finansdepartementet

Nytt regeringsförslag: Skattelättnader i arvs- och gåvobeskattningen vid generationsskiften i företag

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 15:07 CEST

Regeringen beslutade på torsdagen om en proposition som ska underlätta generationsskiften i onoterade företag. Förslagen innebär att de s.k. lättnadsreglerna för värdering av ett företags tillgångar vid arvs- och gåvobeskattningen ska utvidgas.

Förslagen innebär att det också ska bli möjligt att ge bort en del av ett företag och att den som tar emot en sådan gåva ska kunna lämna ersättning till givaren utan att gå miste om skattelättnaden.

Den karenstid som finns i nuvarande lättnadsregler förkortas från fem till tre år. Dessutom föreslås att även fastighetsförvaltning ska omfattas av lättnadsreglerna.

- Många små och medelstora företag står inför ett generationsskifte, nu eller inom en nära framtid. Med detta förslag vill regeringen underlätta för företagen så att en överlåtelse ska kunna ske på det sätt och vid den tidpunkt som är bäst för företaget och dess ägare, säger finansminister Bosse Ringholm.

I propositionen föreslås också en ändring som gäller gåvobeskattningen i allmänhet. Det gäller hur ersättning som en gåvotagare lämnar i samband med en gåva ska värderas. Förslaget innebär att ersättningen – i de fall gåvoegendomens värde ska reduceras – också ska reduceras på samma sätt.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas i de fall skattskyldighet inträder efter den 31 december 2003.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 1625
070-657 08 95

Åsa Jakobsson
Pol. sakkunnig
08-405 29 23
070-553 45 10

Hases Per Sjöblom
Dep.råd
08-405 16 99

Cecilia Silfverhjelm
Kam.rättsass.
08-405 29 55