Trosa kommun

Nytt reningsverk planeras i Trosa

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:24 CET

Kommunens nuvarande avloppsreningsverk i Trosa hamn är omodernt och hårt belastat. Därför föreslås nu ett helt nytt reningsverk vid Trosa våtmark. Förslaget till lokalisering och krav på det nya avloppsreningsverket kommer att behandlas vid kommunfullmäktige den 14 mars 2007.

Trosa våtmark – en lämplig plats för nytt reningsverk
Redan när kommunen lokaliserade våtmarkerna fanns det med i uppdraget att planera för att förlägga ett framtida avloppsreningsverk vid Trosa våtmark. Kommunen informerade om detta i samband med samråd och tillståndsprövning för våtmarken.

Alternativstudie för bättre underlag
Trosa kommun har under de senaste åren tagit fram funktionskrav för ett nytt avloppsreningsverk för Trosa. Under 2005 genomfördes samråd om funktionskraven samt om lokalisering av nytt avloppsreningsverk vid Trosa våtmark. En alternativstudie genomfördes även under 2006 för att stärka underlagen för beslut om Trosas framtida avloppshantering. Där beskrevs och jämfördes olika scenarier. Studien förordar nytt avloppsreningsverk vid Trosa våtmark.

Varför denna lokalisering?
Läget mellan Trosa och Vagnhärad är bra om det i framtiden blir aktuellt att samlokalisera avloppsreningen för Vagnhärad och Trosa till en avloppsanläggning. Det innebär också en fördel vad gäller kommunikationer. Idag måste flera transporter passera genom tätorten för att nå hamnen och det nuvarande reningsverket. Med en lokalisering av reningsverket vid infarten till Trosa kommer orten att avlastas från dessa transporter. Våtmarken kommer även framöver att spela en viktig roll för att begränsa utsläppen av övergödande ämnen, smittämnen m.m.

Avskilt läge
Läget är avskilt, trots närhet till bebyggelse och friluftsområden. I landskapet runt Trosa är det i övrigt inte helt lätt att finna avskilda lägen med rimligt avstånd till tätorten. Vid den föreslagna platsen finns barriärer i form av bergformationer mot bebyggelse i öster och söder. Den redan reserverade platsen vid våtmarken för en ny avloppsreningsanläggning ger också praktiska och ekonomiska fördelar.
För mer information, kontakta kommunekolog Karl-Axel Reimer, tfn 0156-520 24 eller ka.reimer@trosa.se