Örebro Läns Landsting

Nytt samarbetsavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Värmland

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 18:00 CEST

Ett nytt samarbetsavtal har tecknats mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Värmland.

Avtalet gäller den vård som ges vid Karlskoga lasarett till invånare i Värmland och innehåller en del förändringar: Från och med nästa år betalar Landstinget i Värmland en fast summa för den vård som ges i Karlskoga. För år 2005 är den summan fastlagd till 68 miljoner kronor.
Nytt är också att ekonomin lyfts till landstingsnivå. Pengarna från Värmland går till Örebro läns landsting centralt och Karlskoga lasarett får pengarna som ett vanligt budgetanslag.

Båda parter var nöjda när avtalet undertecknades i Karlstad:

- Det är ett bra avtal, även om det blir tufft för oss i Örebro. Det positiva är att vi fortsätter att ha ett bra samarbetsklimat, samt att vi från båda sidor nu vet vilka pengar vi pratar om, menade landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (s).

Sedan tidigare går Karlskoga lasarett med ett underskott på cirka 20 miljoner kronor. Det nya avtalet innebär med största sannolikhet en ytterligare åtstramning för att klara ekonomin.

- Nu måste vi anpassa kostymen efter avtalet, och här ska professionen vara med och diskutera. Några personalreduceringar är det alldeles för tidigt att prata om, menade landstingsdirektör Bo Anderson.

Den nya överenskommelsen är ett tilläggsavtal till tidigare avtal som gäller till utgången av 2009. Det övergripande målet är att vård ska ges på rätt nivå och att patienterna inte ska känna att det finns någon länsgräns. Patienternas valfrihet är utgångspunkten. Därför fastslås att befolkningen i hela Värmlands län har rätt att nyttja Karlskoga lasarett, inte bara boende i östra Värmland.
En gemensam samverkansgrupp kommer också att tillsättas som har mandat att och ansvar att genomföra åtgärder för att ytterligare utveckla samarbetet mellan Karlskoga lasarett och Landstinget i Värmland. Det nya samarbetet ska också kontinuerligt följas upp och värderas.

Avtalssumman på 68 miljoner kronor för 2005 grundar sig på tidigare vårdvolymer, samt på den nya vårdorganisation som idag gäller i Kristinehamn. För 2006 är målsättningen att avtalssumman ska kunna sänkas till 65 miljoner kronor. Både 68 och 65 miljoner kronor förutsätter att fler värmlänningar än nu väljer att inte söka vård i Karlskoga.

I avtalet finns också skrivningar som gör att båda parter blir måna om att nå den rätta nivån. Kostar vården av värmlänningar mer än 68 miljoner kronor för 2005 så får Örebro läns landsting inte full kompensation. Kostar den mindre så får Värmlandslandstinget betala en hel del ändå. Båda parter kan relativt lätt begära nya förhandlingar om ekonomin i avtalet.

Innan avtalet är helt i hamn ska det godkännas av landstingsstyrelsen i såväl Örebro läns landsting som Landstinget i Värmland.