Lions Clubs International

NYTT SKATTEFÖRSLAG RISKERAR ATT ÖDELÄGGA LIONS HJÄLPVERKSAMHET!

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 12:43 CET

Sedan en skatteutredning lagt fram ett nytt förslag till moderniserade skatteregler för ideell sektor måste vi inom Lions konstatera att ett oförändrat genomförande av förslaget kommer att medföra att en stor del av den hjälpverksamhet som vi bedriver på det lokala planet kan komma att äventyras.  Detta av flera skäl:

  • En nyinförd skatteplikt reducerar de finansiella resurserna och därmed möjligheten att hjälpa
  • När allmänheten blir medveten om att en del av de insamlade medlen går till skatt reduceras viljan att ge gåvor

Medvetenheten om att insamlade medel blir beskattade minskar även viljan att som frivilligarbetare försöka samla in pengar till hjälpverksamheten 

Lionklubbarna har stor självständighet vad gäller att samla in pengar till olika hjälpändamål.  Hjälpverksamheten omfattar båda lokala behov och behov på nationell nivå och internationell nivå.  Den hjälpverksamhet som främst kan komma att drabbas är de lokala behoven.  Det kan vara allt från stöd till på olika sätt drabbade familjer med barn, stöd i kampen mot droger och våld, uppmuntran till ungdomars deltagande i ungdomsläger, stipendier till ungdomsledare mm.  Men det kan även gälla stöd till medicinsk forskning inom olika områden.  Ändamålen är många.

 

Lions är ingen enfrågeorganisation.  Till skillnad från exempelvis en konstförening täcker vi många områden såsom omsorg om barn och ungdom, utbildning, social hjälpverksamhet, vetenskaplig forskning.  Detta gör att vi inte alltid vid insamlingstillfället kan exakt ange hur de insamlade medlen kommer att användas.  Det är här problemet i det nya förslaget uppkommer.  I nuvarande skattelagstiftning finns en uppräkning på olika slags inkomster, som för allmännyttiga ideella föreningar är skattefria.  Dit hör bl.a. bingo, lotterier, basarer, fester, insamlings- och försäljningskampanjer.  Dessa benämndes som ”hävdvunna” inkomster.  Nu har detta i och för sig ålderdomliga begrepp tagits bort och ersatts med begreppet inkomster med ”naturlig anknytning”.  En närmare definition av vad som innefattas i begreppet naturlig anknytning saknas emellertid i utredningen.  Då skattebefrielsen således är beroende av att inkomsten har en ”naturlig anknytning” till hjälpverksamheten, men man vid insamlingstillfället oftast saknar möjlighet att avgöra till vilken del av de olika hjälpverksamheter som pengarna kommer att nyttjas, föreligger en uppenbar risk för att inkomsten inte kommer att betraktas som skattefri.

Utredningen tillåter visserligen att 25% av totala inkomsterna får komma från skattepliktig näringsverksamhet, men det löser ingalunda problemen för många lionklubbar, vars huvudsakliga inkomster kommer från någon eller några icke destinerade inkomster.  Följden kan bli, som även påpekats av Riksidrottsförbundets representant, att inkomster från lotterier kan bli skattepliktiga!

 

 

När den nya skatteutredningen tillsattes var vår förhoppning att det konservativa begreppet ”hävdvunnen” skulle ersättas med något modernare begrepp, som möjliggjorde utökade inkomstslag för att finansiera den ideella verksamheten.  I förslaget har begreppet ”hävdvunnen” ersatts med ”naturlig anknytning” utan att direkt ange vad som menas härmed.  Slopande av ”hävdbegreppet” är i och för sig bra och välkomnas eftersom någon ny ”hävd” utöver vad som finns i en uppräkning är omöjlig att uppnå.  Ingen kan säga hur länge en insamlingsform skall ha pågått och hur många organisationer som skall ha använt sig av den för bli ”hävd”.  I stället för en förenkling befarar vi nu att det kommer att krävas en lång tid med massor av överklaganden innan rättsfallen ger klara besked om hur begreppet ”naturlig anknytning” skall tolkas och vad som skall gälla.  Risken för en tolkning som i stället för nya möjligheter ger nya begränsningar är därvid uppenbar.

 

Inom Lions anser vi att skatteplikten hellre skulle konstitueras av hur insamlade medel används, varvid en försumbar konkurrens med näringslivet skulle accepteras.

Att bara stirra sig blind på inkomstsidan under de regler som föreslås kommer att starkt hämma våra möjligheter att bedriva vårt hjälparbete.

 

Den nya föreslagna regeln att skattebefria inkomster på max 25%  av föreningens totala inkomster, som härrör från skattepliktig näringsverksamhet, är för flertalet av våra klubbar otillräcklig.  Vi har inga statsbidrag eller andra liknande inkomster som är skattefria och som ingår i det underlag på vilket de nämnda 25% beräknas.

 

I den proposition som låg till grund för tidigare lagstiftning inom samma område framhölls vikten av föreningarnas allmännyttiga verksamhet samt nyttan av föreningsverksamheten i sig.  ”Just denna, på det enskilda initiativet grundade form av samverkan, har ett betydande värde för vårt samhällsliv”.  Det betonades särskilt att värdet inte bara ligger i att de ideella föreningarna förbättrar livsvillkoren för stora persongrupper och därigenom utgör ett värdefullt komplement till det allmännas insatser.  Ett minst lika stort värde har själva föreningsarbetet, d.v.s. det förhållande att enskilda personer frivilligt och ofta utan ersättning samverkar för att lösa olika ideella uppgifter.  Skattelagstiftningen bör därför utformas så att den inte motverkar förekomsten av ett vitalt föreningsliv. 

 

Vi befarar starkt att dessa negativa konsekvenser kommer att inträffa om betänkandets alla förslag går igenom.  Lionklubbarnas totala hjälpinsatser har värderats till minst 50 milj kr om året – sannolikt mycket mera.  En stor del härav ligger nu i farozonen!

 

I sanningens namn skall också framhållas att förslaget innefattar även många positiva saker.  Inte minst gäller detta samordningen mellan de olika juridiska former, som den ideella verksamheten bedrivs i.  Samma gäller att den smittoeffekt i form av beskattning på övriga inkomster som ett överskridande av de 25% av skattepliktig näringsverksamhet, som nuvarande lagstiftning innebär, slopas i förslaget

 

För våra fortsatta möjligheters skull att kunna bedriva ideell hjälpverksamhet vill vi föreslå följande förändringar i lagt förslag till modernisering av skattereglerna för ideell sektor:

 

 

  • Begreppet ”naturlig anknytning” bör förtydligas.
  • Skattefriheten bör utgå från hur verksamhetskraven uppfylls.
  • Om detta inte är möjligt bör grundavdraget höjas till tre prisbasbelopp

för att i stort eliminera andra negativa effekter.