Justitiedepartementet

Nytt stöd för kvinnors organisering

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 13:56 CEST

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen om statligt stöd för kvinnors organisering (prop. 2005/06:4). Propositionen föreslår ett nytt statsbidrag för kvinnors organisering och innebär att stödet utökas kraftigt.

Den nuvarande nivån på stödet till kvinnoorganisationerna ligger på 3,4 miljoner kronor. I årets budgetproposition föreslås en kraftig utökning av anslaget stöd för kvinnors organisering med 25,5 miljoner kronor för 2006. För 2007 och 2008 tillförs ytterligare 1,5 miljoner kronor respektive 1 miljon kronor vilket innebär att anslagsnivån hamnar på 31,4 miljoner från och med 2008.

- Vi har fått till stånd en dramatisk nivåhöjning av stödet till kvinnors organisering. 2004 betalade staten sammanlagt ut ungefär 7,2 miljarder kronor i organisationsstöd till föreningar och organisationer. Av detta samlade stöd har enbart 3,4 miljoner gått till kvinnoorganisationerna i Sverige. Det innebär en halv promille eller en halv tusendel. Nu hamnar stödet för kvinnors organisering på mer likvärdiga nivåer, säger demokrati- och jämställdhetsminister Jens Orback.

Syfte
Syftet med det nya statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Det ska stimulera möjligheterna för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

I likhet med andra folkrörelsestöd kommer det nya statsbidraget att bestå av organisationsbidrag, etableringsbidrag och verksamhetsbidrag. Det nya bidragssystem innebär en anpassning till hur samhället och kvinnors organisering har utvecklats sedan bidraget inrättades i början av 1980-talet.

Det nya systemet ska ta tillvara och omfatta det engagemang och den mångfald av organisationer, sammanslutningar, nätverk med mera som kvinnorörelsen i dag består av. Det kan exempelvis innebära att kvinnosammanslutningar inom invandrarföreningar kan bli berättigade till bidrag.

I propositionen föreslås att även paraplyorganisationer kan söka organisationsbidrag.

- Samtidigt som nivån på anslaget höjs kraftfullt kommer många fler organisationer, nätverk och andra sammanslutningar att bli bidragsberättigade. Det är naturligtvis en viktig del i arbetet med att stärka kvinnors deltagande i samhällslivet och möjligheten att bevaka och driva kvinnors rättigheter och krav, säger Jens Orback.

- Utan en pådrivande kvinnorörelse hade svensk jämställdhetspolitik inte kunnat uppnå vad den hittills åstadkommit, säger Jens Orback.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Kontakt:
Ulrika Borg
Vik pressekreterare
070-575 15 99


Berndt Lindholm
Kansliråd
08-405 42 07

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:4 Statligt stöd för kvinnors organisering (http://www.regeringen.se/sb/d/5920/a/51537)