RISE Research Institutes of Sweden AB

Nytt stort projekt inom nanocellulosa startar i Örnsköldsvik

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 13:52 CET

Med målet att etablera produktion av kristallin nanocellulosa, CNC, startar ett projekt för att utveckla en testbädd, TinyBTalented, för utveckling av nya applikationer i större skala. Satsningen har en budget på 8 miljoner kronor och i projektet ingår att etablera arbetsformer för framtida applikationsutveckling. Projektet, som leds av Processum, har en bred anslutning och deltagande parter är Holmen, Melodea, Mittuniversitetet, MoRe Research, Organofuel, RISE Kemi, material och ytor, S2Medical, SEKAB och Tetra Pak.

I Örnsköldsvik byggs för närvarande en pilotanläggning för framställning av kristallin nanocellulosa, CNC. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla CNC ur cellulosabaserat material. CNC har många intressanta materialegenskaper och kan användas som exempelvis byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser.

Projektet är på fyra år och kommer att pågå fram till i november 2020. Vinnova satsar 3,6 miljoner kronor i TinyBTalented och deltagande parter 4,4 miljoner kronor. De ingående parterna kommer att tillsammans eller enskilt driva fyra applikationsområden, nämligen CNC i planformade material, i sårförband, som styrkegivare i flerskiktsmaterial samt för funktionalisering av gas- och vätskebarriärer. Till projektet är dessutom kopplat ett intressentråd bestående av ytterligare ett antal företag och universitet.

– Det är oerhört roligt att våra projektpartners och den här siten får förtroendet att agera grogrund för utvecklingen av en ny generation biobaserade material, säger Emma Johansson, FoU-ingenjör Processum och projektledare för TinyBTalented. Här finns en integrerad infrastruktur för bioraffinaderiutveckling med förmåga och kompetens att demonstrera hela eller delar av processflöden från råvara till färdig produkt i både pilot- och demonstationsskala. Det är en bra grund för utveckling av kristallin nanocellulosa. Strukturen för TinyBTalented möjliggör även att arbetsformer för framtida applikationsutveckling etableras på ett hållbart sätt.

– Sedan beslutet togs att bygga en pilot för kristallin nanocellulosa här i Örnsköldsvik har vi startat flera projekt för att utveckla applikationer av kristallin nanocellulosa, säger Anna Svedberg, utvecklings- och marknadsansvarig hos MoRe Research. I dessa samarbetar vi bland annat med KTH, Wallenberg Wood Science Centre och Mittuniversitetet. TinyBTalented passar därför mycket väl in i vårt utvecklingsarbete med nanocellulosa och vi ser projektet som ett viktigt och nödvändigt steg på vägen för att utveckla den fulla potentialen hos detta framtidsmaterial.

– Etableringen av testbädden för nanokristallin cellulosa möjliggör uppskalning av tekniken, accelererar utvecklingen av applikationer och bedöms ha goda förutsättningar att ersätta ett flertal fossila produkter med nya material baserade på CNC, säger Moa Eklund, Vinnova. Den anläggning som byggs upp kompletterar också redan befintlig infrastruktur inom bioraffinaderiområdet i Örnsköldsvik, vilket gör att stora synergier kan skapas och testbädden stärker de centrala aktörernas erbjudandanden kring test och demo. Anläggningen bedöms också ha goda möjligheter att attrahera en betydande mängd internationella kunder. Vidare ser Vinnova det som positivt att testbädden är en del av en större satsning på CNC i Örnsköldsvik där stark kompetens byggs upp genom ett flertal satsningar.

Bildtext:

– Det ska bli fantastiskt spännande att tillsammans med våra projektpartners utveckla en testbädd baserad på CNC och som ytterligare visar på potentialen som finns i den biomassa, skogen, som vi har runt omkring oss, säger Emma Johansson projektledare för TinyBTalented.

För mer information om testbädden TinyBTalented, kontakta gärna

Emma Johansson, Processum, tel. 010-516 67 55, email: emma.johansson@processum.se

Processum startades 2003 och har utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs den norrlandskusten så utgör Processum med universiteten ett viktigt nav för utvecklingen av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran. Processum är värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi. Processum AB ägs till 60 % av RISE Research institutes of Sweden och till 40 % av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen.

www.processum.se

RISE övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RISE driver utvecklingen av en stark, svensk institutssektor. Sedan sommaren 2016, då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman, är RISE Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 200 anställda. RISE äger också 43 procent av institutskoncernen Swerea. 

Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise