Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nytt uppdrag om våldsbejakande extremism

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 08:57 CET

Regeringen har beslutat att ge Säkerhetspolisen i uppdrag att sammanställa en rapport om förekomsten av våldsbejakande radikal islamism i Sverige.

- Det finns indikationer, bland annat från Säkerhetspolisen, att personer rekryteras till våldsbejakande, radikal islamism i Sverige. Även om det inte är ett stort samhällsproblem, kan det få stora konsekvenser för enskilda personer. Vi behöver en helhetsbild av situationen som bygger på fakta, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.

Framväxten av grupper med extrema åsikter som använder sig av våld och hot om våld, utgör ett hot mot det demokratiska samhällets grundläggande värderingar. För att kunna motverka detta krävs åtgärder som inriktas på förebyggande arbete mot våldsam extremism och radikalisering.

Säkerhetspolisen har de senaste åren pekat på att personer som är bosatta i Sverige har rest utomlands för att delta i terroristträning och olagliga våldshandlingar i konfliktområden. I Säkerhetspolisens årsrapport 2008 uppges resor för att delta i träningsläger i konfliktområden vara ett växande problem. Enligt Säkerhetspolisen har rekryteringen för att åka i väg till strid eller få träning till terror ökat de senaste åren även om det allmänna stödet har gått ned de senaste åren.

Regeringen behöver nu en nationell helhetsbild över den våldsbejakande islamistiska extremismen i Sverige och ger därför Säkerhetspolisen i uppdrag att sammanställa en rapport om detta i Sverige.

Säkerhetspolisens rapport ska redovisas senast 15 december 2010

Bakgrund
Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen presenterade 2009 en rapport om hur den våldsamma politiska extremismen ser ut i Sverige vad gäller vit makt-miljön och den autonoma miljön. Rapporten gav regeringen god kunskap om dessa miljöer. Försvarshögskolans rapport om våldsam extremism och radikalisering avser förhållandena i en kommun och gav regeringen ett underlag om tänkbara drivkrafter för radikalisering med särskild betoning på uttryck och företeelser som syftar till att begränsa enskildas fri- och rättigheter.

I januari beslutade regeringen om två nya uppdrag för att bemöta extremism. Sveriges Kommuner och Landsting fick i uppdrag att göra en sammanställning av lokala åtgärder för att motverka och bemöta extremism. Regeringen gav även Ungdomsstyrelsen i uppdrag att kartlägga verksamheter som hjälper unga personer att lämna grupper som främjar våld och hot för att nå politiska mål.

Säkerhetspolisens uppgifter och Försvarshögskolans rapport indikerar att det kan finnas våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige som på olika sätt inskränker andra individers möjligheter att utöva sina mänskliga rättigheter och att delta i det demokratiska samhället på ett jämställt sätt. Det är inte acceptabelt i ett demokratiskt samhälle.


Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

Catharina Bildt
Politiskt sakkunnig hos Nyamko Sabuni
08-405 48 99
070-258 73 43