Myndigheten för yrkeshögskolan

Nytt verktyg ger möjlighet till ökad matchning och minskad arbetslöshet

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 16:43 CEST

Idag fattade regeringen beslut om att införa ett svenskt ramverk för kvalifikationer. Tillsammans med validering kan tidigare kompetens och erfarenhet nu synliggöras. Verktyget kommer därmed kunna öka matchningen på arbetsmarknaden och i ett större perspektiv minska arbetslösheten.

Genom det nationella ramverket för kvalifikationer, NQF, kan allt lärande som förekommer inom både utbildningsystemen och arbetslivet bli enkelt att förstå för individ och arbetsgivare. Kvalifikationer kommer att nivåbestämmas enligt en åttagradig skala, där den åttonde nivån är den mest avancerade.Det innebär att det blir enklare att förstå och jämföra kvalifikationer även från olika länder och system.

– Vi ser stora möjligheter med NQF. Det är ett sätt att nivåbestämma kvalifikationer oavsett var och hur man lärt sig. Rekryteringar borde därmed bli lättare, vilket innebär att NQF också blir ett verktyg för att öka matchningen, säger Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan.

Delar av ramverket träder i kraft den första oktober 2015 och fullt ut vid årsskiftet. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som har fått i uppdrag från riksdagen att ansvara för implementering.

Både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer välkomnar beslutet. För organisationen Svenskt Näringsliv är beslutet efterlängtat:
– Ramverkets fokus på resultatet av lärandet, snarare än utbildningens längd, är välkommet. Det är en mer relevant indikator då det blir tydligare vad man faktiskt kan, inte bara vad och hur länge man läst, säger Mia Liljestrand, expert på yrkesutbildningsfrågor, Svenskt Näringsliv.

Från LO ser man också NQF som ett värdefullt verktyg:
– Ramverket kommer att bli ett värdefullt instrument för LO-förbundens medlemmar. NQF kommer att synliggöra kompetenser och yrkeskunnande som annars inte syns, det är viktigt inte minst i omställningssituationer, säger Thomas Hagnefur, expert på ekonomisk politik och arbetsmarknad, LO.

Ramverket kommer även att kopplas till det europeiska kvalifikationsramverket (EQF), vilket innebär att allt lärande som är anslutet till NQF får ett internationellt värde. På så sätt främjas rörligheten och livslångt lärande för arbetstagare och studerande inom EU.


Om ramverken EQF och NQF
För att förenkla och öka rörligheten inom EU infördes ett gemensamt ramverk för kvalifikationer EQF - European Qualifications Framework 2009.Med ramverket kan EU-medborgarnas olika kvalifikationer från både studier och arbetslivet på ett lättare sätt jämföras.

Den nationella referensramen, NQF, beskriver kunskaper, färdigheter och kompetenser på åtta nivåer. I ett första steg inplaceras vissa utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet exempelvis gymnasieexamen och i ett andra steg öppnas möjligheten för andra aktörer, inom exempelvis fackförbund, näringsliv, idrottsföreningar och organisationer, att ansöka om att få en nivåplacering av sina kvalifikationer i referensramen.


Mer information
Kristina Granqvist, pressansvarig, Myndigheten för yrkeshögskolan, 070 953 33 73 kristina.granqvist@myh.se

Stefan Skimutis, internationell koordinator och ansvarig för NQF inom Myndigheten för yrkeshögskolan, 010-209 01 21, stefan.skimutis@myh.se 

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.