Obducat

OBDUCAT: DELÅRSRAPPORT OBDUCAT AB (PUBL) JANUARI – SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:11 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41613


· Periodens omsättning ökade till 22,4 (16,9) MSEK

· Resultat före skatt var -31,0 (-29,9) MSEK samt resultat per aktie före latent utspädning -0,13 (-0,15) SEK

· Samarbetsavtal träffat med Samsung Electronics

· Två nya patent beviljade - totalt är nu 30 uppfinningar patenterade i minst ett land eller en region samt ytterligare 10 uppfinningar i patentansökningsfas


Försäljning (Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta i KSEK)

Periodens redovisade omsättning uppgick till 22,360 (16,864).

Vid rapportperiodens utgång uppgick orderstocken till 5,4 MSEK och har vid denna rapports avlämnande ökat till 9,2 MSEK.

Perioden har visat på en svag orderingång till följd av utebliven tillväxt inom akademi- och institutsmarknaden. Istället har nämnda marknadssegment präglats av utdragna beslutsprocesser.

Bruttomarginalen har fortsatt påverkats av en produktmix med en under perioden relativt sett hög andel SEM-system, vilket förklarar det förhållandevis låga utfallet 44 procent jämfört med 51 procent för motsvarande period föregående år. Under det senaste kvartalet har dock andelen NIL varit högre, vilket också återspeglats i en högre bruttomarginal.

Ett fortsatt intensivt projektsamarbete bedrivs med kunder verksamma i ett flertal branscher. Så som nedan redovisas under "Utsikter", bedöms oförändrat och inom en rad olika applikationsområden och inom varierande tidshorisont föreligga möjligheter till industriella order.


Forskning och utveckling

Sedan flera år bedrivs inom Obducat ett gediget och successivt utökat forsknings- och utvecklingsarbete. I allt väsentligt fokuseras detta arbete mot projekt som bedrivs i samarbete med såväl befintliga som potentiella kunder och i detta sammanhang är sedan flera år NIL-och EBR-teknikerna medvetet prioriterade, med särskild vikt lagd vid processutveckling, mot bakgrund av att just detta moment bedöms kunna bli en avgörande konkurrensfaktor.

När kommersiella skäl anses föreligga inlämnas patentansökningar avseende nya uppfinningar, vilka sedan löpande utvärderas ur ett immaterialrättsligt perspektiv. Vid rapportperiodens utgång förelåg godkända patent avseende 30 uppfinningar, samt inlämnade patentansökningar omfattande ytterligare 10 uppfinningar. Under rapportperioden har nya patent erhållits avseende 2 uppfinningar samt ansökningar avseende 2 nya uppfinningar har inlämnats. Ett betydelsefullt NIL-patent har under perioden godkänts i USA. Under förra året startades EU-projektet NaPa med Obducat som en av flera deltagare. Projektarbetet har fortsatt fortlöpt enligt plan. Utöver NaPa har bolaget under detta år även engagerat sig i ett nanoteknikrelaterat forskningsprojekt som bedrivs tillsammans med bl.a. Lunds Tekniska Högskola, KK-stiftelsen och Högskolan i Kalmar.

Periodens resultat har belastats med totalt 13,868 (12,601) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade planenliga avskrivningar), vartill kommer 8,263 (4,031) i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent. De totala FoU-insatserna har ökat med 33 % jämfört med motsvarande period föregående år, vilket speglar en medvetet utökad omfattning avseende Obducats satsningar på forskning och utveckling i nära samarbete med potentiella kunder.


Omsättning och resultat

Koncernens omsättning under perioden januari-september uppgick till 22,360 (16,864) och genererade ett bruttoresultat på 9,817 (8,625), motsvarande 44 (51) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,547 (-27,011) och är belastat med planenliga avskrivningar uppgående till 9,945 (9,063).

Periodens resultat efter skatt var - 31,018 (-29,902).


Finansiering och likviditet

Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 62,075 mot 37,524 vid årets början.

En extra bolagsstämma den 15 april godkände enhälligt styrelsens beslut den 16 mars att genomföra en kontant företrädesemission till kursen 1,06 kronor. Emissionen, som genomfördes i maj och garanterades i sin helhet, genererade ett kapitaltillskott på drygt 54 MSEK efter emissionskostnader.

Under rapportperioden har registrerats dels den enligt ovan beskrivna företrädesemissionen, dels de aktier som utgivits under fjärde kvartalet 2004 respektive första och andra kvartalen 2005 som följd av påkallad konvertering av förlagslån 04/07 samt, slutligen, nyteckning av aktier som begärts med stöd av optionsrätter under samma perioder. Härvidlag har totalt 59,122,285 nya B-aktier utgivits.

Vid utgången av rapportperioden har påkallad konvertering respektive nyteckning av aktier med stöd av optionsrätter föranlett utgivning av ytterligare 8,674 st nya B-aktier, vilka registrerats efter rapportperiodens utgång.

Befintlig likviditet vid rapportperiodens utgång uppgick till 53,175 mot 31,318 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 september till 46 % mot 33 % vid årets början.

Under perioden uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -20,927 (-17,307). Det totala kassaflödet för perioden var 21,857 (32,457) och har, i jämförelse med motsvarande period 2004, i huvudsak påverkats av högre investeringar i balanserad utveckling.

Ett långfristigt lån på närmare 1,4 MSEK, ursprungligen beviljat av Nutek, har under året efterskänkts i sin helhet. Denna låneeftergift har redovisats bland övriga intäkter och har således förbättrat resultatet.


Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till 10,030 (5,774), varav 82 % (70%) avser immateriella tillgångar i form av utvecklingskostnader - balanserade i enlighet med RR15 - samt patent. Investeringar härutöver avser främst EBR-utrustning.


Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 47 (41) anställda varav 5 (4) kvinnor. Under perioden har ett expansionsprogram genomförts, vilket totalt sett har utökat organisationen med sex nya medarbetare. Den vidare expansionstakten styrs utifrån rådande kommersiell, finansiell och teknisk status.


Externa faktorer

Bolaget bedömer att verksamheten alltjämt är relativt okänslig för valuta- och räntefluktuationer.

Det är bolagets fortsatta uppfattning att konkurrensbilden förändrats under perioden i och med att fler aktörer blivit synliga på marknaden. Prisbilden för vissa NIL-relaterade produkter har under perioden visat fortsatta tecken på press nedåt inom marknadssegmentet akademi/institut, där - utöver nämnda prispress - även påtagligt över tiden utdragna upphandlingsprocesser rått. I slutet av perioden har dock vissa tecken kunnat skönjas på att allt fler processer kommit till avslut i detta segment.


Moderbolaget

Moderbolaget har under perioden ej genererat någon koncernextern omsättning. Resultatet före skatt uppgick till -16,826 (-16,820). Moderbolagets nettoinvesteringar uppgick till 1,631 (2,855) och omfattade i allt väsentligt patent samt utvecklingskostnader, vilka balanserats i enlighet med RR15.


Tredje kvartalet (juli - september)

Det senaste kvartalet präglades av en fortsatt relativt svag orderingång, om än med enligt ovan vissa positiva trendsignaler. Utvecklingen av akademi- och institutsmarknaden har, som nämnts tidigare, haft en klart svagare utveklingen än vad som förväntats. Den redovisade omsättningen under denna period uppgick till 6,468 (6,603). Så som redan beskrivits ovan, representerade det tredje kvartalet en produktmix mer i linje med historiskt utfall och således en högre andel NIL. Som följd härav resulterade kvartalets försäljning i en bruttomarginal på 50 (46) procent. Rörelseresultatet uppgick till -8,123 (-8,864) och kvartalets resultat efter skatt blev -9,213 (-9,973).

I augusti träffades ett samarbetsavtal med Samsung Electronics, inom ramen för vilket Obducat kommer att leverera stampers för utveckling av Advanced Optical Discs (AOD).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det tredje kvartalet till -10,347 (-8,198).

Tredje kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 2,150 (2,852), varav drygt 94 % avser immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utvecklingskostnader jämte patent.


Redovisningsprinciper

Anpassning till IFRS
Med verkan fr.o.m. 2005 skall börsnoterade bolag inom EU i sin koncernredovisning övergå till redovisning enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Som redan redovisats i tidigare delårsrapporter, genomförde Obducat med god framförhållning en analys av vilka effekter denna anpassning skulle komma att få. Det kunde härvid konstateras att den enda förändring som uppstår, är att planenlig avskrivning på koncernmässig goodwill fr.o.m. 2005 ej kommer att effektueras. För 2004 uppgick denna avskrivning till 605.

Av Obducat tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets och andra normgivande instansers rekommendationer och uttalanden. Redovisningsprinciperna är, med beaktande av anpassning till IFRS enligt ovan, i övrigt oförändrade jämfört med årsredovisning avseende 2004. Beträffande segmentsredovisning - vilken regleras av RR25 - har bolaget, såsom tidigare kommunicerats, definierat att Obducats verksamhet skall anses omfatta en enda rörelsegren, nämligen systemlösningar för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer. Således lämnar bolaget i denna rapport ingen ytterligare information relaterad till RR25, utan hänvisning görs till resultat- och balansräkningar för det primära segmentet.


Övriga väsentliga händelser

Vid en extra bolagsstämma 15 april framlades formellt rapporten från den särskilda granskning av Obducat vilken beslutades vid ordinarie stämma 2004. Rapporten föredrogs av den utsedde granskningsmannen, advokat Joakim Edoff, som i sin rapport konstaterar att han inte funnit underlag för någon allvarlig kritik

Vid ordinarie bolagsstämma den 22 juni beslutades enhälligt att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2006 kunna emittera maximalt 80 miljoner nya B-aktier till en kurs om lägst 1,12 kronor.Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2005-09-30 till 16,199 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 264,191,921 st. Härav utgör 5,686,788 st A-aktier (med vardera tio röster), medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst). Per 2005-09-30 har enligt ovan påkallats - men då ännu ej registrerats - konvertering respektive nyteckning med stöd av optionsrätter motsvarande sammanlagt 8,674 st tillkommande B-aktier, vilka inkluderats i nedanstående sammanställning. Under perioden omsattes totalt c:a 116,2 miljoner B-aktier, vilket motsvarar ett genomsnitt per handelsdag på drygt 0,62 miljoner aktier.

Den senast tillgängliga ägarbilden per 2005-09-30 (inkluderande ovannämnda tillkommande, men per balansdagen ännu ej registrerade, B-aktier) kan sammanfattas enligt följande:


(för tabell se bifogad fil)


Under perioden har innehavare av totalt 2,670,354 A-aktier påkallat omstämpling härav till B-aktier.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Obducat har fått ett viktigt NIL-patent beviljat i Kina. Patentet bedöms ytterligare kunna förbättra möjligheterna till kostnadseffektivitet inom NIL.

En innehavare av A-aktier har under oktober månad begärt omstämpling av totalt 250,000 A-aktier till B-aktier.

Styrelseledamoten Andrej Litwin har tillträtt en ny befattning inom Europeiska Unionen i Bryssel. Som en direkt konsekvens, och enda anledning härav, tvingas Litwin lämna sitt uppdrag inom Obducat, då EU inte tillåter att Litwin innehar sidouppdrag utanför sitt nya arbete vid komissionen. Litwin har därför, i samråd med övriga styrelseledamöter, beslutat att idag lämna sitt styrelseuppdrag i Obducat.


Utsikter

Nanoimprintlitografi har rönt allt bredare intresse och acceptans internationellt, både inom industrisektorn och forskningsvärlden. Med ökade kunskaper har kundernas krav blivit allt tydligare. Samtidigt har man med fler fakta kunnat klarlägga de uppenbara kostnadsfördelar NIL-tekniken har i jämförelse med dagens teknik och att NIL, till skillnad från existerande teknik, möjliggör produktion av de strukturstorlekar som kommer att behövas även framgent. I linje med vad som tidigare rapporterats, har flera av Obducats potentiella kunder klart deklarerat sin avsikt att övergå till NIL i massproduktion. Mot denna bakgrund och med beaktande av de projekt som Obducat bedriver inom ett flertal applikationsområden och med ett antal stora industriella aktörer, gör bolaget följande nulägesbedömning:

Obducat har i dagsläget fler pågående kundrelationer än någonsin tidigare med såväl målsättning som potential att kunna leda fram till massproduktion av olika komponenter. Som följd av hur länge dessa relationer existerat, befinner sig aktiviteterna i varierande stadier - några är tidiga utvecklingsprojekt medan andra närmar sig slutlig utvärderingsfas. Så som tidigare kommunicerats kan, baserat på den information som kunderna delgett Obducat, konstateras att kundernas egna utvärderingsprocesser tar längre tid än vad som från börjat kunnat förväntas. Obducats möjligheter att bedöma tidsaspekterna för order för industriell massproduktion är och förblir även fortsättningsvis direkt relaterade till vad kunderna fortlöpande delger bolaget.

Det är bolagets fortsatta bedömning att industrialiseringen förväntas genomföras den närmaste tvåårsperioden främst inom fyra applikationsområden - magnetisk minnesmedia, optisk minnesmedia, optoelektronik samt displayrelaterade produkter. Konkreta exempel på konsumentinriktade produkter inom dessa områden är:

Magnetisk minnesmedia: Hårddiskar till PC, mobiltelefoner och digitalkameror.
Optisk minnesmedia: Efterföljande generationer av DVD med minneskapacitet på upp till flera hundra GB
Optoelektronik: Komponenter för höghastighetskommunikation inom exv. IT
Displayrelaterat: Komponenter till s.k. flat panel displays för exv. TV-apparater

Med utgångspunkt i de tidplaner som Obducats kunder valt att kommunicera, kvarstår - i linje med vad som sagts ovan - bolagets tidigare bedömning att förberedelser för massproduktion baserad på NIL och/eller EBR påbörjas successivt fr.o.m. inledningen av 2006. Förändringar i dessa tidplaner medför självfallet att tidpunkten för Obducats erhållande av sådana order påverkas i motsvarande grad.

Akademi- och institutsmarknaden anses fortsatt förbli svårbedömd mot bakgrund av att medelstilldelning och -användning enligt tidigare beskrivning är fortsatt svårförutsägbara, vilket medför en uppenbar risk för fortsatt ojämn orderingång från detta marknadssegment. Under de senaste månaderna har dock kunnat noteras indikationer på att den tröghet som präglat detta marknadssegment kan vara på väg att minska.

Väsentliga offerter är vid denna rapports avlämnande föremål för genomgång hos kunder som närmar sig slutlig utvärderingsfas. Förutsatt ett positivt utfall av dessa kvarstår omsättningsprognos på 50 MSEK, men om slutligt avgörande dröjer kommer omsättningen för 2005 komma att bli lägre än prognostiserat.


Kommande rapporttillfällen m.m.

Delårsrapport 4 2005 / Bokslutskommuniké 17 februari 2006


Malmö den 27 oktober 2005


Styrelsen i Obducat AB (publ)
Org.nr. 556378-5632


På styrelsens uppdrag


Patrik Lundström
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.För fullständig rapport se bifogad fil.Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.