Cision

Observer AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 08:59 CET

Stärkt intäktstillväxt. Ytterligare besparingsåtgärder. - Rörelseresultatet uppgick till -612 Mkr (175) och resultatet före skatt till -679 Mkr (117). Resultatet efter skatt uppgick till -743 Mkr (79) och resultatet per aktie uppgick till -9,99 kr (1,12). - Rörelseresultatet inkluderar goodwillnedskrivningar om 759 Mkr, varav 290 under fjärde kvartalet, samt kostnader för omstrukturering om 57 Mkr, varav 23 Mkr under fjärde kvartalet. - Exklusive goodwillnedskrivningar och omstruktureringskostnader ökade rörelseresultatet med 16 procent till 204 Mkr (175) och rörelsemarginalen till 11 procent (10). För fjärde kvartalet uppgick det underliggande rörelseresultatet till 32 Mkr (44), inklusive kostnader av engångskaraktär i Storbritannien om 21 Mkr, och rörelsemarginalen till 7 procent (9). - Koncernens rörelseintäkter ökade med 8 procent till 1 915 Mkr (1 776). Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till 4 procent (2). I fjärde kvartalet nåddes en organisk tillväxt på 4 procent (2). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 171 Mkr (164). Kassaflödet efter investeringar exklusive företagsförvärv uppgick till 79 Mkr (72). För ytterligare information, kontakta: Niklas Flyborg, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 08-507 410 10 e-post: niklas.flyborg@observergroup.com Gunilla Rudebjer, ekonomidirektör, telefon: 0709-843 836, 08-507 417 23 e-post: gunilla.rudebjer@observergroup.com Observer AB Observer skapar värde för sina kunder genom integrerade tjänster och webbaserade portallösningar för reputation & campaign management, omvärldsbevakning och hantering av mediekontakter. Observer AB är noterat på Nordiska börsen och har cirka 20 000 aktieägare. Bolaget har cirka 2 700 anställda och omsatte 1,9 miljarder kronor 2006. Observer bedriver verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal och Litauen.