Cision

Observer AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2004

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 09:17 CEST

Stark tillväxt i Nordamerika och positiva signaler i Europa men vändningen i Norden dröjer -Koncernens rörelseintäkter uppgick till 410,5 Mkr (403,8). Valutakurseffekter vid omräkning till svenska kronor påverkade intäkterna negativt med 20,8 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till 0 procent. -Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 60,1 Mkr (67,0). Valutakurseffekter har påverkat resultatet negativt med 4,4 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 14,6 procent (16,6). -Resultatet per aktie efter utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 0,53 kr (0,71). Resultatet efter finansnetto uppgick till 8,8 Mkr (-8,9) och resultat efter skatt uppgick till –2,9 Mkr (-15,8). -Det operativa kassaflödet uppgick till 47,2 Mkr (73,4). -I april förvärvades en radio- och TV-bevakningsverksamhet i Kalifornien. Med förvärvet fortsätter Observer expansionen i USA och bevakar nu samtliga större radio- och TV-marknaderna med New York, Chicago och Los Angeles som de viktigaste. Kommentar av Observers verkställande direktör Robert Lundberg: ”Den nordiska marknaden är fortsatt tuff och kostnadsmedvetenheten hos kunderna är stark. Regionen visar fortsatt negativ tillväxt och bedömningen är att vi inte kommer att se en tydlig förbättring den närmaste tiden. Samtidigt som vi bytt ledning i Norden och Sverige ökar fokus på säljaktiviteter och nya kunderbjudanden. Vi kommer också att minska kostnaderna ytterligare i regionen” Den organiska tillväxten i USA är nu 14 procent och framgången för våra integrerade tjänster fortsätter. Även i Övriga Europa märker vi förbättringar och regionen visar en organisk tillväxt om två procent för kvartalet. Det är främst efterfrågan hos större tyska och brittiska kunder som ökar.” För ytterligare information, kontakta: Anders Lundmark, ekonomidirektör, telefon: 070 – 333 29 77, 08 – 507 417 23 e-post: anders.lundmark@observergroup.com Per Blixt, informationschef, telefon: 070 – 549 28 08, 08–507 410 12 e-post: per.blixt@observergroup.com Robert Lundberg, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 08 –507 410 10, e-post: robert.lundberg@observergroup.com Observer AB är noterat på O-listan, Attract 40 vid Stockholmsbörsen och har cirka 25 000 aktieägare. Observer arbetar inom Business och Communication Intelligence och erbjuder omvärldsbevakning och kommunikationsutvärdering. Kunder, främst inom IR och PR, erbjuds också verktyg och kanaler för distribution och publicering av affärsinformation. Observer har cirka 2 400 anställda och omsatte drygt 1,5 miljarder kronor 2003. Bolaget bedriver verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen.