Cision

Observer AB (publ) - Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 10:30 CEST

Fortsatt stark tillväxt i Nordamerika och tecken på ett förbättrat marknadsläge i Sverige • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 197,2 Mkr (1 144,2). Valutakurseffekter vid omräkning till svenska kronor påverkade intäkterna negativt med 26,3 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till -1 procent (-4). Det tredje kvartalet i år var den organiska tillväxten 0. • Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, EBITA, uppgick till 151,0 Mkr (166,6). Valutakurseffekter har påverkat resultatet negativt med 5,6 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 12,6 procent (14,6). • Resultatet per aktie uppgick till –0,48 (-0,46). Resultatet per aktie efter utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,27 kr (1,53). Resultatet efter finansnetto uppgick till -5,8 Mkr (-3,1) och resultat efter skatt uppgick till -33,8 Mkr (-31,2). • Det operativa kassaflödet uppgick till 165,7 Mkr (176,5). • Observer har under året fortsatt att förvärva företag inom radio- och TV-bevakning i USA. Med förvärven bevakas samtliga större radio- och TV-marknaderna med New York, Chicago och Los Angeles som de viktigaste. Genom förvärv i Kanada stärks också positionen i franskspråkiga Quebec ytterligare. Kommentar av Observers verkställande direktör Robert Lundberg: ”Efter en lång tid av svag efterfrågan i Norden har vi sett tecken på en förbättrad marknad i Sverige. Aktivitetsnivån hos våra kunder ökar och viktiga nya kunder har tecknat kontrakt för det kommande året. Vårt erbjudande i Nordamerika tas fortsatt emot positivt och vi når våra mål vad gäller tillväxt och rörelsemarginal. Introduktionen av nya digitala tjänster i Storbritannien löper som planerat och tillväxten förbättrades under kvartalet. Portugal och Irland visar god tillväxt medan Tyskland tillfälligt haft ett svagt kvartal. Vi trimmar våra kostnader i Norden medan vi i Storbritannien fortsatt har en högre kostnadsnivå som en följd av övergången till digital mediabevakning . I Nord-amerika har god kostnadskontroll bidragit till en betydande marginalförbättring.” För ytterligare information, kontakta: Anders Lundmark, ekonomidirektör, telefon: 070 – 333 29 77, 08 – 507 417 23 e-post: anders.lundmark@observergroup.com Per Blixt, informationschef, telefon: 070 – 549 28 08, 08–507 410 12 e-post: per.blixt@observergroup.com Robert Lundberg, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 08 –507 410 10, e-post: robert.lundberg@observergroup.com Observer AB är noterat på O-listan, Attract 40 vid Stockholmsbörsen och har cirka 25 000 aktieägare. Observer arbetar inom Business och Communication Intelligence och erbjuder omvärldsbevakning och kommunikationsutvärdering. Kunder, främst inom IR och PR, erbjuds också verktyg och kanaler för distribution och publicering av affärsinformation. Observer har cirka 2 400 anställda och omsatte drygt 1,5 miljarder kronor 2003. Bolaget bedriver verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen.