Cision

Observer AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 08:50 CET

Reviderad strategi och stärkt tillväxt Rörelseresultatet uppgick till -332 Mkr (131) och resultatet före skatt till -384 Mkr (89). Resultatet efter skatt uppgick till -427 Mkr (62) och resultatet per aktie uppgick till -5,74 kr (0,89). Rörelseresultatet inkluderar goodwillnedskrivningar om 469 Mkr som redovisades i första kvartalet samt kostnader för omstrukturering om 35 Mkr, varav 16 Mkr under tredje kvartalet. Exklusive goodwillnedskrivningar och omstruktureringskostnader ökade rörelseresultatet med 31 procent till 172 Mkr (131) och rörelsemarginalen till 12 procent (10). För tredje kvartalet uppgick det underliggande resultatet till 57 Mkr (45) och rörelsemarginalen till 13 procent (10). Koncernens rörelseintäkter ökade med 11 procent till 1 429 Mkr (1 287). Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till 4 procent (1). I tredje kvartalet nåddes en organisk tillväxt på 4 procent (3). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147 Mkr (69). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 80 Mkr (4). För ytterligare information, kontakta: Niklas Flyborg, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 08-507 410 10 e-post: niklas.flyborg@observergroup.com Gunilla Rudebjer, ekonomidirektör, telefon: 0709-843 836, 08-507 417 23 e-post: gunilla.rudebjer@observergroup.com Observer är ett globalt företag inom ”reputation management” och omvärldsbevakning. Observer erbjuder tjänster som stödjer kundens hela kommunikationsprocess. Med tjänsterna kan kunden identifiera rätt målgrupp, distribuera information samt bevaka och analysera sin mediebild. Observer AB är noterat på Nordiska börsen och har cirka 21 000 aktieägare. Bolaget har cirka 2 700 anställda och omsatte nära 1,8 miljarder kronor 2005. Observer bedriver verksamhet i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland och Litauen.