Oden Control

Oden Control: Kvartalsrapport 1, 2009 för Oden Control AB

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 12:00 CEST

 

(Aktietorget: ODEN B)

Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 31 mars 2009 för Oden Control AB (publ).

Perioden i korthet
Intäkterna uppgick till 1 855 TSEK (952 TSEK)
Bruttomarginalen uppgick till 47 procent (40)
Rörelseresultatet efter skatt uppgick till 74 TSEK (-200)

Sifforna inom parentes avser samma period föregående år.

Verksamheten
Årets första kvartal har inneburit en kraftig omsättningsökning för Oden Control AB. Bolagets försäljning har fördubblats jämfört med förra året och vi kan med glädje konstatera att bolaget för första gången visar ett positivt rörelseresultat efter skatt.

De huvudsakliga leveranserna har skett till vår svenska återförsäljare ASAB Actuator Solutions. En större projektorder till ett Siemens-projekt i Ryssland levererades under perioden. Första kvartalet kännetecknas av intensivt arbete med kundbearbetning och offertberedning. Vår satning vid årsskiftet på utökade försäljningsresurser har börjat ge resultat även om vi tror att de större effekterna kommer senare i år.

Årsstämma hölls den 26 mars klockan 15:00 i Lidingö. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Stämman beslutade också att byta handelsplats från Aktietorget till Alternativa aktiemarknaden.

Omsättning och resultat
Bolagets omsättning för perioden uppgick till 1 855 TSEK (952 TSEK år 2008) med ett resultat efter skatt på 74 TSEK (-200). Bolaget uppvisar en bruttomarginal på 47 procent (40).

Likviditet och finansiell ställning
Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 253 TSEK (525) vid utgången av perioden. Kundfordringar uppgick till 1 293 TSEK (620). Orderstocken uppgick vid periodens utgång till 330 TSEK.

Personal
Vid periodens utgång var antalet anställda i bolaget 3 stycken.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Övrigt
Allmän information
Oden Control AB, med säte i Lidingö, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057.

Aktier och aktiekapital
Vid årsskiftet hade Oden Control AB ett aktiekapital om 4 109 TSEK fördelat på 120 000 A-aktier med vardera 10 röster och 1 934 494 B-aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet uppgick till 2,00 SEK. Vid årsstämman 2009-03-26 beslutades av sänka aktiekapitalet till 513 624 SEK. Det nya kvotvärdet blir därmed 0,25 SEK.
Aktierna i Oden Control AB noteras på Aktietorget.

Redovisningsprinciper
Oden Control AB har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2008. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapportillfällen
Årsstämma hölls i Lidingö den 26 mars 2009 och årsredovisning finns att hämta på bolagets hemsida samt hos Aktietorget. Kvartalsrapport 2 kommer att offentliggöras 2009-08-28.

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta VD Helena Granqvist, telefon 08- 767 76 57, eller besök vår hemsida.

April 2009
STYRELSEN

Oden Control AB
Herserudsvägen 5
181 34 Lidingö
Tel: 08-767 76 57
Fax: 08-767 04 17

Email: oden@odencontrol.se Org.nr: 556529-7057
Hemsida: www.odencontrol.se