Näringsdepartementet

OECD lyfter fram Sveriges arbete med regionala varselsamordnare

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 20:59 CET

På regeringens uppdrag har Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD,  för första gången genomfört en territoriell utvärdering av Sverige om förutsättningarna för regional tillväxt.

OECD rekommenderar att ytterligare stärka den regionala nivån i Sverige när det gäller ansvar för det regionala tillväxtarbetet. Fler län än Skåne och Västra Götaland bör snabbare kunna forma självstyrelseorgan och staten behöver stödja den utvecklingen.

OECD rekommenderar också att de regionala tillväxtstrategierna bör få en starkare roll med tydligt genomförandefokus och med tydligare koppling till tillgängliga medel för det regionala tillväxtarbetet. De regionala strategiernas löptid bör samordnas för samtliga län och med EU:s strukturfondsperioder.

- Regionerna behöver ha en internationell utblick för att vara konkurrenskraftiga globalt. Detta kräver ett starkt regionalt ledarskap, som vågar göra prioriteringar och strategiska vägval. Sveriges regioner behöver i dag positionera sig och samarbeta internationellt för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga, säger näringsminister Maud Olofsson.

Snabb tillväxttakt i Sverige
OECD konstaterar att Sverige har en mycket framgångsrik välfärdsmodell och är bland de OECD-länder med högst BNP per capita och snabbast tillväxttakt det senaste decenniet. Organisationen kommenterar att några av de regionala innovationssystemen i Sverige utgör bästa praxis bland OECD-länderna. Sverige får även beröm för sin förmåga att hitta innovativa och inkluderande samarbetsformer i det regionala tillväxtarbetet, där de regionala varselsamordnarna lyfts fram som ett exempel.

Lansering
Den territoriella utvärderingen av Sverige lanseras vid tre konferenser: En nationell konferens i Stockholm den 3 februari med medverkan av näringsministern och OECD, en regional konferens i Göteborg den 4 februari med deltagande av statssekreterare Jöran Hägglund och OECD samt en konferens i Luleå den 5 februari.

Maud Olofsson finns tillgänglig för frågor i anslutning till konferensen i Stockholm onsdagen den 3 februari klockan 10.00-12.00 som hålls på Hotell Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm.

Bakgrund
Regeringen gav år 2008 OECD i uppdrag att genomföra en territoriell utvärdering av Sverige. Analysen fokuseras på skillnader i regionala förutsättningar och utvecklingsmönster, utformning av politik och  förvaltningsfrågor. Territoriella utvärderingar har tidigare genomförts på regional nivå i Sverige; år 2003 för Öresundsregionen och år 2006 för Stockholm-Mälarregionen.


Kontakt:
Johanna Martin
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74

Frank Nilsson
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 24 33
070-690 24 33