Kristdemokraterna, KD

Öka tryggheten i Västerås

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 15:17 CEST

Författare
Torsten Lindström

- Fler poliser, bevarat häkte i länet och nystart för tullen krävs för att öka västeråsarnas rättssäkerhet. Därför motionerar jag om detta i Riksdagen.

I Kristdemokraternas budgetalternativ för 2005-2009 finns också pengar för 78 nya poliser i Västmanland. För att bygga tryggheten från början får Västerås 21,5 nya miljoner för att införa kommunalt vårdnadsbidrag.

I budgetalternativet finns även en rejäl satsning på rehabilitering och nya jobb. Bara så kan vi klara en värdig vård och trygga uppväxten för våra barn.

Det sade Torsten Lindström, kristdemokratisk riksdagsledamot för Västmanlands län, på tisdagen med anledning av att motions- och budgettiden avslutas i Riksdagen. Lindström har i år väckt 72 enskilda motioner i Riksdagen varav flera handlar om Västmanland.

- Rättssamhället i Västerås bygger på att alla människor kan känna sig trygga. Socialdemokraterna och stödpartierna har gått åt motsatt håll. Poliserna har blivit färre i vårt land. I Västerås har Tullen lagts ner och nu hotas också häktet av nerläggning.

- Vi kristdemokrater föreslår därför i vår budgetmotion att 78 nya polistjänster skapas i länet de kommande fyra åren. I en motion kräver jag också att häktet i Västerås får vara kvar och att tullstationen i Västerås och Köping öppnar igen.

- Grunden för trygghet är trygga människor och familjer. Därför föreslår kristdemokraterna en ny familjepolitik byggd på valfrihet för alla familjer så att mer tid med barnen blir möjligt för alla.

- Valfrihet för småbarnsföräldrar har alltid varit en ledstjärna för det kristdemokratiska partiet. Förutom att vi höjer golvet i föräldraförsäkringen till hela 230 kronor per dag och taket till 10 prisbasbelopp föreslår vi 300 barndagar värda 200 kronor per styck att tas ut efter tiden med föräldraförsäkring. Därefter finns möjlighet till kommunalt vårdnadsbidrag.

- I Kristdemokraternas budget finns 43,4 miljoner anslagna för att kommunerna i Västmanland ska kunna införa ett vårdnadsbidrag. Länet får 43,4 nya miljoner från 2006 varav 21,5 miljoner går till Västerås.

- Socialdemokraterna har en del att skyla över inför nästa val med hjälp av en alltför expansiv finanspolitik. Detta kan enkelt förstås - men inte ursäktas - med en hjälp av en tillbakablick på vad socialdemokraternas lyckats åstadkomma de senaste tio åren vid makten. Den totala kostnaden för arbetslöshet, sjukskrivning och förtidspension - det så kallade olyckstalet - har mellan år 1994 och 2004 ökat med 80 miljarder kronor till 190 miljarder kronor. I år har Sverige en god tillväxt kring tre procent, men har 1994-2003 halkat efter och växt långsammare än genomsnittet i OECD, långsammare än Finland och långt, långt sämre än Irland.

- Kristdemokraterna vill förbättra situationen för pensionärerna genom att höja garantipensionen med 100 kronor per månad från och med 2005 och dessutom höja deras grundavdrag med 7 500 kronor. Detta ger en skattesänkning med 100 kronor per månad från år 2006 och 200 kronor påföljande år.

- Kristdemokraterna lägger fram en avsevärt stramare budget än regeringen och dess allierade. Skatteförslagen i budgetalternativet är ägnade att öka arbetskraftsutbudet och tillväxten i ekonomin och därmed också både den offentligt och privat finansierade välfärden. Hit hör sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare genom ett förvärvsavdrag på 6 procent. För låginkomsttagare införs ett förvärvsavdrag på ytterligare 5 procent.

- Vi vill få många fler i arbete av de 1,1 miljoner i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden. Förslag om en rehabiliteringsförsäkring till en kostnad om 2,8 miljarder kronor ingår.

- Även människor som passerat den officiella gränsen för "arbetsför ålder" kan göra stora insatser. En nyhet är här förslaget att halvera kommunalskatten på förvärvsarbete för personer som fyllt 65 år. Bortfallet för kommunerna kompenseras av staten.

- Kristdemokraterna håller fast vid att straffskatten på högre utbildning - av regeringen benämnd värnskatt - skall avvecklas liksom den förmögenhetskatten och dubbelbeskattningen på aktier. Det sker i en något lugnare takt än vi skulle önska.

- Bland tillväxtreformerna kan för övrigt nämnas att vi upprepar vårt krav om avdragsrätt för hushållstjänster. Reformen gör svarta tjänster vita.

- För att stimulera byggandet föreslås ett stöd som översatt innebär en halvering av byggmomsen.

- Bland mindre kostsamma reformer föreslås avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer med upp till 10 000 kronor per år.

- Kristdemokraterna säger nej till regeringens skattehöjningar på el, bensin- och fordon.

- Utgiftstaket för staten sänks med 20 miljarder kronor nästa år. Vi matchar också regeringens ynkliga budgeteringsmarginal för oförutsedda utgifter med dryga 15 miljarder kronor nästa år. På detta så sätt undviks potentiellt mycket skadliga och panikartade indragningar av anslag till skilda myndigheter.

- Kristdemokraterna föreslår minskade utgifter på 36,4 miljarder nästa år och drygt 58 miljarder för år 2007. Det mesta av detta används till strukturellt viktiga skattesänkningar, men här finns också angelägna omfördelningar och ett finansiellt sparande i statsbudgeten. Dessa är 30 miljarder starkare än regeringens förslag för treårsperioden 2005-2007.

- Trots att också Kristdemokraternas budgetförslag är underbalanserat uppstår inget ytterligare lånebehov för staten. Det beror i huvudsak på att vi föreslår en betydligt snabbare utförsäljning än regeringen av statliga företag - eller delar därav.

- Finansieringen av tillväxtreformerna skall naturligtvis också redovisas. Här följer några av huvudpunkterna:

- En andra karensdag införs

- Bolagsskatten höjs från 28 till 30 procent för att sänka ägarskatterna.

- Höjd egenfinansiering i a-kassan till 33 procent.

- Vi har under treårsperioden 2005-2007 också förslag på besparingar som uppgår till 15 miljarder kronor sammanlagt och som berör ett antal av statens hundratals myndigheter.

För mer information:

Torsten Lindström
Mobil. 070-276 28 03
E-post: torsten.lindstrom@kristdemokraterna.se

Niclas Thorselius
Telefon. 08-786 56 80
Mobil. 076-527 25 70
E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se