Beijer Alma AB

Ökad efterfrågan årets första månader

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 10:32 CET

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE VID BOLAGSSTÄMMAN

”Jag vill betona att vi i Beijer Almakoncernen normalt arbetar med relativt korta orderstockar, vilket begränsar förmågan till längre förutsägelser.

Det är ändå värt att notera att året har börjat bra, framför allt i våra två större bolag. Lesjöfors har fortsatt god tillväxt inom chassifjädrar. Habias fakturering har ökat något jämfört med den svaga inledningen förra året. Elimag däremot upplever en fortsatt svag efterfrågan och faktureringen har sjunkit jämfört med förra året.

Sammantaget innebär detta att koncernens fakturering ökat med cirka 10 procent, i jämförbara enheter, under årets första två månader.

Det bör dock påpekas att vi jämför med en svag inledning 2005 och att fortsättningen av 2005 var mycket starkt vilket gör att jämförelsetalen blir svårare att överträffa ju längre in i 2006 vi kommer.

Jag är övertygad om att vi, med det gynnsamma utgångsläge vi har, med hög lönsamhet och en stark balansräkning, kan fortsätta att framgångsrikt utveckla Beijer Alma-koncernen under kommande år.

BESLUT VID STÄMMAN
Bolagsstämman beslutade bland annat att:
- Fastställa utdelningen för 2006 till 11,00 kronor per aktie varav 3,00 kronor i extra utdelning. Utdelningen kommer att distribueras av VPC med början den 30 mars.

- Ett fast styrelsearvode om 150 000 kronor per år utgår till var och en av styrelsens ledamöter utom styrelsens ordförande som erhåller ett fast styrelsearvode om 250 000 kronor per år. Revisorsarvode utgår enligt räkning.

- Beträffande styrelse beslutades om omval av styrelseledamöterna Anders Wall (ordförande), Anders G. Carlberg, Thomas Halvorsen, Göran W Huldtgren, Johan Wall, Marianne Nivert och Johan Norman samt omval av Bertil Persson, VD och koncernchef, som styrelsesuppleant.

- Genomföra en split innebärande att tre nya aktier utges för varje gammal aktie. Första dag för handel med nya aktier beräknas bli den 26 april 2006.

- Bemyndiga styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av högst 3 000 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000 nya B-aktier (efter genomförd split).

- Bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier.


ÖVRIGA ÄRENDEN
Styrelsen avser att inför nästa bolagsstämma tillämpa en nomineringsprocedur som innebär att styrelsen åtar sig att bland representanter för de största aktieägarna utse sammanlagt minst tre ledamöter, som inte är ledamöter av bolagets styrelse, att jämte Anders Wall, i egenskap av styrelsens ordförande och huvudaktieägare, och styrelseledamoten Thomas Halvorsen arbeta fram förslag till styrelse och styrelsearvode inför nästa års ordinarie bolagsstämma. Namnen på dessa personer publiceras i delårsrapporten för tredje kvartalet 2006 i god tid före bolagsstämman.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 27 april.

BEIJER ALMA AB (publ)
Styrelsen


Ytterligare upplysningar:
Koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50,
e-post bertil. persson@beijer-alma.se
Ekonomichef Jan Blomén, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer-alma.se

Beijer Alma AB (publ) är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning till kunder inom högteknologiskt inriktade branscher. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla små och medelstora företag med god tillväxtpotential. Ett aktivt, långsiktigt strategi- och utvecklingsarbete – som kombineras med investeringar och kompletterande företagsförvärv – ska ge konkurrenskraftiga företagsgrupper i valda marknadssegment. I samtliga segment fokuserar koncernbolagen på att utveckla starka relationer till kunder som erbjuder tillväxt och lönsamhet. Beijer Alma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker: BEIAb).

Lesjöfors AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Lettland och Kina. Under 2005 var omsättningen 763 Mkr och antalet anställda 531.

Habia Cable AB (www.habia.se) är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekom, försvar, kraftgenerering och industri. Företaget har tillverkning, forskning och utveckling i Sverige samt tillverkning i Tyskland, Lettland och Kina. Under 2005 var omsättningen 560 Mkr och antalet anställda 370.

Elimag AB (www.elimag.se) är en ledande tillverkare av precisionsdetaljer i aluminium till kunder inom telekom, försvar och annan högteknologisk industri. Under 2005 var omsättningen 93 Mkr och antalet anställda 64.