Aktiebolaget Åkerikonsult

Ökad efterfrågan på godstransporter

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 10:00 CET

En tredjedel ser en ökad efterfrågan på godstransporter, samtidigt tycks lönsamheten ha förbättrats något. Det visar Sveriges Åkeriföretags senaste Åkeribarometer.

Drygt en tredjedel av landets åkeriföretag har de senaste tre månaderna sett en ökad efterfrågan på godstransporter. Det visar Sveriges Åkeriföretags Åkeribarometer för det sista kvartalet 2013, där personer med ledande position inom branschen har svarat på frågor kring konjunktur och trender i branschen.

Lönsamheten i branschen tycks ha förbättrats något i jämförelse med tidigare i år. Sex av tio åkeriföretag säger idag att lönsamheten är god eller tillfredsställande, jämfört med bara hälften tidigare i år.

– Åkeribarometern visar att de senaste månaderna varit ganska goda i branschen och att många tror att detta håller i sig. Drygt en tredjedel av de som svarat säger att företaget kommer att öka sina investeringar det kommande året, vilket förstås är väldigt positivt, säger Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

Men bilden av branschen är inte helt entydig. För en femtedel av åkeriföretagen har försäljningspriset utvecklats negativt, enligt barometern. Och lika stor andel säger att kapaciteten hos företaget inte är tillräcklig. Det som håller åkerinäringens expansion tillbaka är enligt åkeriföretagen främst att efterfrågan på godstransportjänster inte är tillräcklig, därefter anges brist på personal och finansiella restriktioner.

– Bilden i branschen pekar framförallt på optimism, de senaste månaderna har varit goda, men vissa ser utmaningar framöver. Vi ser en osäkerhet kring kundernas efterfrågan framåt, men det finns en stor skillnad i förväntan inom olika delbranscher, säger Ulric Långberg.

Åkeribarometern visar att inom delbranscherna, bud-, post- och pakettransporter tror majoriteten att efterfrågan kommer att öka.  Samma sak inom närdistribution/kretstrafik, miljöservice och renhållning.  Däremot förväntar man sig minskad efterfrågan inom bygg-och anläggning och bohag- och kontorsflyttning.

Om Åkeribarometern

För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen ställer Sveriges Åkeriföretag varje kvartal ett antal frågor till befattningshavare i ledande ställning inom transportsäljande åkeriföretag.

I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfrågan, produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka. I undersökningen bedömer svarspersonerna situationen för det egna företaget i tre månader bakåt och tre till sex månader framåt, beroende på fråga. Av 414 tillfrågade har 216 svarat i denna barometer, det är en svarsfrekvens på 56 procent.

Ta del av hela materialet på
www.akeri.se

För frågor, kontakta gärna:
Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag på 070-347 50 65.
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.