Kulturdepartementet

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 13:53 CET

I dag remitteras departementspromemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen (Ds 2011:6). Utgångspunkten för förslagen är att dessa ska främja konkurrensen och tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen inom det uppdragsarkeologiska området.

Enligt huvudförslaget i promemorian ska företagaren (dvs. exploatören) - efter det att länsstyrelsen har beslutat om arkeologisk undersökning - utse den som ska utföra undersökningen. Detta innebär en ny ordning i förhållande till dagens modell enligt vilken länsstyrelsen utser vem som ska utföra den arkeologiska undersökningen.

Det nuvarande undantaget från upphandlingslagstiftningen i kulturminneslagen föreslås således tas bort.

Sammantaget innebär förslaget att roll- och ansvarsfördelningen mellan länsstyrelsen, företagaren och undersökaren tydliggörs. Företagarna får vidare en tydligare kontroll över och ansvar för processen. Genom förslaget kan länsstyrelserna lägga större fokus på att utforma tydliga beslut om arkeologiska undersökningar med tillhörande villkor som ställs på undersökningarna utifrån kriteriet om vetenskapligt god kvalitet samt förstärka och utveckla tillsynsverksamheten. Förslaget bedöms leda till bättre förutsättningar för konkurrens på lika villkor inom uppdragsarkeologin.

Promemorian remitteras till 110 instanser och yttranden ska lämnas senast under maj månad.


Kontakt:
Sara Bengtsson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91

Sophia Laurin
Departementssekreterare
08- 405 41 40