Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

Ökad konsumtion har öppnat upp en marknad för utsläppsrätter

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 08:30 CET

Redan år 1992 i Rio lades grunden en hållbar global utveckling

Den så kallade Klimatkonventionen som undertecknades i Rio, Brasilien, år 1992 var ett viktigt verktyg för den internationella samverkan mot en smartare hushållning av naturens resurser. Men ansåg det inte vara avgörande huruvida klimathotet var vetenskapligt fastställt eller inte utan enades den 21 mars 1992 om klimatkonventionen som år 2009 hade 192 länder som ratificerat de nya reglerna (prop. 2008/09:162 s. 22f.). Åtgärderna ansågs nödvändiga oaktat forskares rön. Stigande havsnivåer på grund av smältande glaciärer och höjda temperaturskillnader i form av global uppvärmning ansågs alarmerande nog. Kyotoavtalet som kom därefter skärpte kraven för - främst industriländerna - att minska sina nettoutsläpp utav växthusgaser. 

Det rådet dock delade meningar än idag om det rådande klimatläget men vi lämnar det därhän i denna framställning.

I ingressen till ett hållbart Sverige anges att de:

[...] övergripande målen för ett ekologiskt hållbart samhälle är att långsiktigt skydda miljön och människors hälsa, att använda jordens resurser effektivt och att nå en hållbar försörjning. En ekologiskt hållbar utveckling bygger på en helhetssyn på samhällsutvecklingen där hänsyn till ekologiska förutsättningar förenas med en god ekonomisk, social och kulturell utveckling (1998/99:5 Hållbara Sverige – uppföljning och fortsatta åtgärder för en ekologisk hållbar utveckling.

.

Fler människor, fler konsumenter och ökad energianvändning

Vi har, som bekant, de senaste åren - även om detta nu stagnerat något - haft en stor befolkningsökning. Det har inneburit stora belastningar på naturen och vårt sätt att se på världen i ett existentiellt perspektiv med hållbarhetsutsikter som inte något vackert ord utan som en målsättning globalt. Även om de fattigaste människorna lever långt under gällande gränsvärden har länder som Kina, USA och även Europa blivit de stora utläppsjättarna. Inte minst Kina som expanderat storartat de senaste åren. Trots deras satsningar på exempelvis solkraft kommer de inte närheten utav ett status quo. Vilket inte heller några andra industriländer gör. Tyskland kan ses som en föregångare där man satsat stort på solkraft och har idag en väsentligt om inte uttömmande del förnybar energi.

Klimatkompensera för att konsumera - Egoismens konsumtionsålder

Länge har människan funnits på denna jord men under väldigt kort tid har hon blivit individualist och påverkat naturens kretslopp i negativ riktning. Konsumtion innebär ett ansvar i hela kedjan från brytning av råmaterial till produktion, transporter, logistik, brukande av produkten samt annan påverkan och slutligen återvinning. Det torde för många företag i allmänhet och vissa företag i synnerhet såsom energibolag, industrier osv. att visa sina kunder och partners att man också lever upp till en modern syn på en hållbar utveckling och LED-belysning . Ett verktyg har blivit s.k. utsläppsrätter men det finns också andra sätt att kompensera för de ekologiska avtryck vi lämnar genom vår direkta och indirekta användning av fossila bränslen.

Trädplantering, utsläppsrätter och kvalitetsstämplar

Beroende lite på var man befinner sig finns förutom sunt förnuft i den vanliga handeln och vandeln andra verktyg för att kompensera för sina utsläpp. Inom upphandling finns idag Gold Standard är en kvalitetsstämpel som implicerar ger strikta krav för socialt och ekologiskt ansvarstagande på både beställare och särskilt på leverantören. Det har även öppnats upp en marknad med utsläppsrätter som regleras av EU så kallade EUA:er som är mängder koldioxid man får släppa ut. EUA:en ger köparen rätten att släppa ut en viss koldioxid i atmosfären men har också en prislapp. Trädplantering är också ett sätt att klimatkompensera eftersom träd produceras syre utav koldioxiden som är själva huvudrollsinnehavaren i frågan. Det ska nämnas att det inte räcker bara med att göra ett rätt och resten fel utan det krävs en helhetssyn på hållbar utveckling och hushållning med resurser.

Eco By Sweden är ett miljöorienterat företag med fokus på hållbar utveckling.