Utbildningsdepartementet

Ökad kvalitet och tillgänglighet i förskolan

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:24 CEST

Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet som bidrar till att utjämna sociala skillnader och ökar möjligheten för alla barn att senare nå utbildningsmålen i skolan. Därför är det viktigt att inget barn skall behöva avstå från förskolans pedagogiska verksamhet på grund av föräldrarnas ekonomi eller livssituation. Reformerna om maxtaxa, allmän förskola, samt rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa och föräldralediga har ökat tillgängligheten till förskolan. Totalt får kommunerna ta del av drygt 5,4 miljarder kronor per år för dessa reformer. Kompensation utgår bl.a. för den allmänna förskolan för 4- och 5-åringar, inkomstbortfall till de kommuner som valt att införa maxtaxan (som från och med 2003 är samtliga kommuner i Sverige), samt 500 miljoner kronor för att säkra kvaliteten inom förskolan..

Regeringen fortsätter nu att prioritera arbetet med att förstärka förskolans kvalitet. Förskolan organiseras och beslutas på lokal nivå. Samtidigt är det avgörande att verksamheten inte kännetecknas av stora kvalitetsskillnader mellan olika kommuner. Därför ger regeringen Skolverket i uppdrag att utfärda allmänna råd när det gäller förskolans kvalitet. De allmänna råden syftar till att minska skillnaderna över landet och skall ses som en del av ett beslutsunderlag för beslutsfattare lokalt.

Arbetet med att stärka kvaliteten i förskolan rymmer en rad åtgärder för ökad måluppfyllelse av läroplanen, exempelvis satsningar för språkutveckling, integration och jämställdhet. Regeringen har beslutat att satsa 12,5 miljoner kronor på en jämställdhetsdelegation för förskolan som kommer att arbeta från december 2003 till och med juni 2006. Delegationen skall lyfta fram, förstärka och utveckla förskolans pedagogiska arbete med jämställdhet i enlighet med läroplanen.

En viktig kvalitetssatsning blir att införa ett riktat statligt bidrag till kommunerna för att anställa 6 000 nya förskollärare, barnskötare och annan personal i förskolan. Satsningen på kraftigt förstärkta personalresurser till förskolan skall ske successivt under mandatperioden och i den takt som ekonomin tillåter. I samband med regeringsförklaringen uttrycktes att denna satsning ska inledas år 2005.

Erika Ullberg
pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48