Justitiedepartementet

Ökad öppenhet i ACTA-förhandlingarna

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 14:13 CEST

Parterna i ACTA-förhandlingarna har enats om att offentliggöra ett dokument som beskriver bakgrunden till, syftet med och innehållet i de pågående förhandlingarna.

- Offentliggörandet av dokumentet är en framgång för den svenska linjen om utökad öppenhet i ACTA-förhandlingarna. Sverige kommer att fortsätta att verka för att även utkast till avtalstexter ska offentliggöras, säger statssekreterare Magnus G. Graner.


För närvarande pågår förhandlingar om ett nytt handelsavtal om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning, ACTA-avtalet (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). De förhandlande parterna är Australien, EG/EU och dess medlemsstater, Japan, Kanada, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea och USA. Förhoppningen är att fler stater ska vilja ansluta sig i framtiden.

Syftet med ACTA är att förbättra respekten för immateriella rättigheter och motarbeta den omfattande och gränsöverskridande handeln med piratkopierade och varumärkesförfalskade varor. Denna illegala handel har vuxit till ett allvarligt globalt problem.

En av de viktigaste frågorna för regeringen inom ramen för ACTA-förhandlingarna är frågan om öppenhet. Regeringen har haft överläggningar med riksdagens näringsutskott angående ACTA-förhandlingarna och gett ledamöterna möjlighet att ta del av samtliga förhandlingstexter som regeringen haft att ta ställning till. Det finns dock ett behov av att kunna informera även andra om innehållet, bland annat för att motverka ryktesspridning, och att inhämta synpunkter. I förhandlingarna har Sverige därför krävt ökad öppenhet. Sverige kan däremot inte ensidigt offentliggöra uppgifter om innehållet i avtalsutkast och andra förhandlingsdokument, eftersom det skulle störa relationen till andra ACTA-länder.

Den svenska regeringen verkar för att bestämmelserna i ACTA-avtalet ska vara proportionella, rättssäkra och väl avvägda med hänsyn till integritetsaspekter, i enlighet med den ståndpunkt som näringsutskottet har ställt sig bakom. En förutsättning är också att bestämmelserna ryms inom ramarna för vad som rättsligt redan gäller i Sverige och/eller inom Europeiska gemenskapen. Det innebär att ACTA inte ska innebära något krav på ändringar av vare sig svensk rätt eller gemenskapsrätt. Exempelvis ska tullen inte ges utökade möjligheter att ingripa mot egendom som ingår i resandes personliga bagage (exempelvis musik och film som finns sparad på bärbara datorer och mp3-spelare). Något förslag till särskilda regler för Internet finns för närvarande inte.

Öppenhetsdokumentet (ACTA: Sammanfattning) finns tillgängligt på regeringens webbplats.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22