FAO

Ökad produktivitet och mer hållbar livsmedelsproduktion förbättrar världens livsmedelsförsörjning

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2012 17:27 CEST

OECD och FAO presenterar framtidsutsikterna för jordbrukssektorn

Även om den internationella marknaden för jordbruksprodukter verkar ha stabiliserats efter förra årets rekordnoteringar, förväntas priserna förbli fortsatt höga under det kommande årtiondet, enligt den senaste FAO/OECD-rapporten om framtidsutsikterna för jordbruket, OECD-FAO Agricultural Outlook. Den främsta orsaken till de höga priserna är en fortsatt stabil efterfrågan kombinerat med avtagande tillväxt i den globala produktionen.

Enligt rapporten bidrar befolkningstillväxten tillsammans med högre inkomster per capita, urbanisering, förändrade matvanor i låginkomstländer och en stigande efterfrågan på biobränslen till att efterfrågan hålls uppe. Samtidigt har jordbruksproduktionen i många av exportländerna inte svarat snabbt nog mot de stigande priserna under det senaste decenniet. Den högre efterfrågan kommer därför att mättas med produkter som tillverkas till högre kostnad. Den odlingsbara marken förväntas bara öka marginellt under det kommande årtiondet, ytterligare produktion måste därför komma från ökad produktivitet på redan uppodlad mark, vilket inkluderar en förbättrad produktivitet i låginkomstländerna, enligt rapporten.

Rapporten förutspår att tillväxten i jordbruksproduktionen kommer att sakta ned till en genomsnittlig årlig ökning på 1,7 procent för de kommande tio åren. Vilket ska jämföras en ökning om 2 procent för de tidigare decennierna. Högre kostnader för insatsvaror, begränsade naturresurser, växande miljöproblem och klimatförändringens effekter bidrar samtliga till att tillväxttakten dämpas. Det mesta av den förväntade tillväxten kommer att komma från låginkomstländer, vilka får en allt viktigare roll inom den internationella handeln i takt med att de börjar dominera produktionen av de flesta jordbruksprodukter.

Ökad produktivitet, grön tillväxt och mer öppna marknader kommer vara avgörande för att klara livsmedelsförsörjningen och näringsbehoven för framtida generationer”, säger OECD:s generaldirektör Angel Gurría. ”Regeringarna bör avstå från handel som snedvrider marknaden och istället arbeta för att skapa en miljö som underlättar för hållbart jordbruk med ökad produktivitet i fokus. Vi har pekat på flertalet av dessa frågor i vårat arbete inom G20 för en tryggad livsmedelsförsörjning och den här rapporten presenterar ytterligare ett antal viktiga analyser och rekommendationer till regeringar”.

För konsumenter, särskilt de miljontals människor som lever i extrem fattigdom, har höga matpriser lett till stora svårigheter. Vi måste utöka våra insatser för att minska antalet hungriga i världen. Vi måste fokusera på en hållbar produktionsökning, särskilt i låginkomstländer och särskilt för småskaliga lantbrukare”, säger José Graziano da Silva, FAO:s generaldirektör. ”Höga realpriser på jordbruksprodukter leder till ökade incitament för lantbrukare och för landsbygdsutveckling, särskilt när marknaderna är öppna och prismekanismerna välfungerande, samt när lantbrukare även har möjligheten att svara mot de höga priserna.

Oro för hållbarheten

I rapporten konstateras att 25 procent av all jordbruksmark är kraftigt utarmad. Kritisk vattenbrist är ett faktum för jordbruket i många länder. Flertalet fiskebestånd är överexploaterade eller riskerar att bli det. Det råder också en allt större enighet om att extrema väderförhållanden blir alltmer vanliga och att klimatförhållandena håller på att förändras i många delar av världen.

Förutom sin uppmaning till bättre lämpade policyer för att hantera produktiviteten och hållbarheten, nämner rapporten att den privata sektorn kommer att spela en avgörande roll för jordbruket framöver. Regeringar borde uppmuntra till bättre jordbruksmetoder, arbeta för att skapa rätt sorts kommersiella, tekniska och regelmässiga förhållanden samt stärka innovationssystemen inom jordbruket (exempelvis forskning, utbildning, vidareutveckling och infrastruktur). Allt detta måste dessutom ske med de småskaliga lantbrukarnas bästa för ögonen.

Att skapa en gynnsam miljö som underlättar för förändring och innovationer innebär även att affärsklimatet förbättras, något som främjar både inhemska och utländska investeringar. Det finns med andra ord flera argument för regeringar att begränsa handelshinder och nationella subventioner som snedvrider produktions- och investeringsincitament inom jordbruket. Det finns ett stort behov av att utveckla nationella investeringsprogram och öka utvecklingsstödet till jordbruket för forskning och utveckling, innovationsimplementering och infrastrukturutveckling, säger rapporten.

Låginkomstländer borde prioritera infrastrukturinvesteringar inom jordbruket i landsbygdsområden för att förbättra lagrings-, transport- och bevattningssystem, men även elektrifierings-, informations- och kommunikationssystem. Investeringar i humankapital är lika viktiga och är beroende av att mer samhällsresurser läggs på hälso- och sjukvård och utbildning.

Dessa policyer borde också vara inriktade på att minska livsmedelsförluster och matsvinn, vilka i en nyligen publicerad FAO-studie visade sig uppgå till nästan en tredjedel av all mat som framställs för mänsklig konsumtion. Detta för att minska behovet av att öka produktionen och bevara resurserna.

Läs mer:

FAO Norden

Pressmeddelandet på engelska

OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021

FAO:s avdelning for handel och marknader

OECD

Webcast: Se presskonferensen