Skogsstyrelsen

Ökad rådgivning kan minska stormskador

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 10:47 CEST

Välkända metoder som tidig gallring och röjning är fortfarande det säkraste sättet att undvika stormskador på skogen, därför behövs en ökad rådgivning till skogsägare. Det visar den analys av stormens effekter som Skogsstyrelsen presenterar idag i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat effekterna av stormen Gudrun den 8-9 januari 2005. I projektet Stormanalys har Skogsstyrelsen, tillsammans med SLU och i samverkan med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter, utvärderat de ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenserna av stormen.

Skogsstyrelsens beräkningar visar att de ekonomiska konsekvenserna för skogsbruket är mindre än befarat eftersom upparbetningen efter stormen gått oväntat bra. De ekologiska konsekvenserna av stormen har varit både positiva och negativa. Mängden död ved har ökat till följd av stormen, och områden med höga naturvärden har klarat stormen bra. Beräkningar visar dock att det finns risk för ökade halter av kvicksilver och kväve i vattendrag i det stormdrabbade området.

– Vi har inte funnit några skäl att utifrån konsekvenserna av stormen rekommendera en omläggning av dagens skogspolitik. Analysen visar på vikten av att tillämpa den kunskap som redan finns kring risker för stormskador. Röjning och tidig gallring är fortfarande de viktigaste åtgärderna för att skapa stormfasta skogar, därför kommer vi att öka rådgivningen till skogsägarna, säger Göran Enander, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Den allvarligaste konsekvensen av stormen är de fysiska och psykiska skador som skogsägare och skogsarbetare ådragit sig. De allra flesta av de drabbade skogsägarna, 90 procent, har ändå framtidstro och uppger att de vill fortsätta med sitt skogsbruk.

– Analyser visar på ett antal kunskapsluckor som behöver täppas till genom ytterligare forskning. Detta avser såväl risken för att det ska blåsa ner skog igen, som hur vi ska hantera den risken och hur vi ska vara bättre förberedda nästa gång det händer, säger Jan-Erik Hällgren, dekan vid SLU.

Läs mer om resultat och rekommendationer i Stormen 2005- en skoglig analys på www.skogsstyrelsen.se/press.


Mer information:
Göran Enander, generaldirektör Skogsstyrelsen, mobil: 070- 229 38 48
Magnus Fridh, projektledare projekt Stormanalys Skogsstyrelsen mobil: 070- 554 56 27
Jan-Erik Hällgren, dekan SLU mobil: 070 – 388 43 00
Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen mobil: 070- 600 21 99


Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.