Statens geotekniska institut

Ökad risk för ras och skred till följd av det myckna regnandet!

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2004 13:55 CEST

Den omfattande nederbörden den senaste tiden har ökat riskerna för ras och skred i Sverige. SMHI varnar idag för mycket höga till extremt höga flöden i medelstora vattendrag i södra och västra Småland. Det är dock alltför tidigt att
blåsa faran över när regnandet minskar eller upphör eftersom det finns nya risker när vattnet drar sig tillbaka. Därför finns all anledning att se upp med de varningstecken som naturen ger, t.ex. sprickor som uppkommer i marken,
lutande träd och stolpar eller andra rörelser i marken.
Höga vattenflöden i älvar och åar kan leda till att jord spolas bort och underminerar anläggningar på marken. Jord kan också rasa till följd av att jorden börjar ”flyta iväg” när den blir
vattenmättad.

När regnandet upphör finns andra risker. Vattnet sjunker fort undan i vattendragen men i marken finns mycket vatten kvar. Under vattenytan kan också jorden ha spolats bort och när vattnet försvinner kanske inget mothåll finns kvar. I sådana områden ökar då risken för skred. För att kunna förebygga och undvika att människor, byggnader och anläggningar kommer till skada är det viktigt att ge akt på de förändringar som man kan se i marken. Om man upptäcker något som kan vara ett tecken på ras eller skred bör man kontakta kommunen.

Statens geotekniska institut (SGI) har regeringens uppdrag att bistå kommunernas räddningstjänst när ras eller skred uppkommit eller då det finns risk för sådana naturolyckor. SGI biträder också Statens räddningsverk i bedömningen av ansökningar om medel till förebyggande
åtgärder mot naturolyckor.

Mer information om dessa frågor kan fås av generaldirektör Birgitta Boström, tfn 013-20 18 01 alt. 070-694 60 97 eller överingenjör Elvin Ottosson, ansvarig för ras- och skredfrågor vid SGI, tfn 070-570 67 57.

Besök gärna vår hemsida: www.swedgeo.se, där det finns mer
uppgifter om ras och skred.