Statistiska centralbyrån, SCB

Ökad sysselsättning bland äldre och utrikes födda

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 09:53 CEST

Under det andra kvartalet 2012 uppgick antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år till 4 689 000, vilket är en ökning med 28 000 jämfört med samma kvartal 2011. Av de sysselsatta var 2 458 000 män och 2 232 000 kvinnor. Bland utrikes födda ökade antalet sysselsatta med 40 000 personer. Arbetslösheten uppgick till 8,3 procent. Männens arbetslöshet var 8,4 procent och kvinnornas 8,2 procent. Sjuka utanför arbetskraften minskade till 4,7 procent av befolkningen i åldern 15-74 år.

Befolkningen

Befolkningen i åldern 15–74 år omfattade 7 108 000 personer under andra kvartalet 2012. Jämfört med andra kvartalet 2011 är det en ökning med 41 000 personer. Antalet män var 3 596 000 och antalet kvinnor var 3 512 000. Utrikes födda ökade med 32 000 och av dessa var 28 000 i åldern 25-54 år.

Personer i arbete – 29 000 fler

Personer i arbete är de sysselsatta som inte var frånvarande från arbetet minst en kalendervecka. Under andra kvartalet 2012 var 4 191 000 personer i arbete, 2 249 000 män och 1 942 000 kvinnor. Det är en ökning med 29 000 jämfört med andra kvartalet 2011. Av ökningen var 23 000 kvinnor. 

Sysselsatta – ökning i åldersgruppen 65-74 år

Antalet personer som var sysselsatta uppgick under andra kvartalet 2012 till 4 689 000 personer. Jämfört med samma kvartal 2011 är det en ökning med 28 000 personer. I åldersgruppen 65-74 år ökade antalet sysselsatta med 21 000.

Bland utrikes födda var 719 000 sysselsatta, en ökning med 40 000 jämfört med andra kvartalet 2011. Det är sjätte kvartalet i rad som antalet sysselsatta ökar bland de utrikes födda. Bland inrikes födda är det ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med andra kvartalet 2011.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen var 66,0 procent. Sysselsättningsgraden bland män uppgick till 68,3 procent och bland kvinnor 63,5 procent. I åldersgruppen 65-74 år ökade sysselsättningsgraden med 1,6 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2011. 

Bland utrikes födda var sysselsättningsgraden 57,5 procent, en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2011.

Personer ej i arbete – 41,0 procent av befolkningen ej i arbete

Gruppen personer ej i arbete består av sysselsatta som är frånvarande minst en kalendervecka, arbetslösa samt personer som inte ingår i arbetskraften. Under det andra kvartalet 2012 var det totalt 2 917 000 personer i åldern 15–74 år i gruppen, vilket motsvarar 41,0 procent av befolkningen.

Sysselsatta frånvarande hela veckan – Högre frånvaro bland kvinnor än bland män
Under andra kvartalet 2012 var 499 000 personer eller 10,6 procent av de sysselsatta frånvarande från arbetet i en vecka eller mer. Bland sysselsatta män hade 8,5 procent varit frånvarande från arbetet i minst en vecka och motsvarande siffra var 13,0 procent bland sysselsatta kvinnor.

Arbetslösa – 30,1 procent långtidsarbetslösa
Arbetslösheten är normalt högre under årets andra kvartal. Under andra kvartalet 2012 var 425 000 personer arbetslösa. Av dessa var 226 000 män och 199 000 kvinnor.  Arbetslösheten uppgick till 8,3 procent. Männens arbetslöshet var 8,4 procent och kvinnornas 8,2 procent. För andra kvartalet i rad är det ingen statistiskt säkerställd förändring för arbetslösheten i åldern 15-74 år.

Att arbetslösheten normalt är högre under årets andra kvartal förklaras främst av högre arbetslöshet bland ungdomar i åldern 15-24 år. Under andra kvartalet 2012 var arbetslösheten 27,4 procent i åldersgruppen 15-24 år. Av de arbetslösa ungdomarna var 52,1 procent studerande på heltid.

Bland de utrikes födda var arbetslösheten 15,8 procent under andra kvartalet 2012. Arbetslösheten bland inrikes födda var 6,8 procent.

Långtidsarbetslösa är personer som haft en sammanhängande arbetslöshetstid på minst 27 veckor. Under första kvartalet 2012 var antalet långtidsarbetslösa 114 000 personer, vilket motsvarar 30,1 procent av samtliga arbetslösa. Av de långtidsarbetslösa var 68 000 män och 46 000 kvinnor. Av de långtidsarbetslösa hade drygt hälften varit arbetslösa minst ett år.

Personer ej i arbetskraften – minskning av sjuka 
Gruppen ej i arbetskraften innefattar personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa, och utgörs framförallt av heltidsstuderande, pensionärer och personer som uppger sig som långvarigt sjuka. Under andra kvartalet 2012 uppgick antalet personer ej i arbetskraften till 1 994 000 personer eller 28,0 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Av dessa var 913 000 män och 1 081 000 kvinnor vilket motsvarar 25,4 procent av den manliga befolkningen respektive 30,8 procent av den kvinnliga.

Gruppen sjuka som ej är i arbetskraften omfattade 332 000 personer under andra kvartalet 2012. Jämfört med samma kvartal 2011 är det en minskning med 28 000 personer och innebär att det är femte kvartalet i rad som denna grupp minskar. Gruppens andel av befolkningen i åldern 15-74 år minskade från 5,1 till 4,7 procent. Antalet män och kvinnor i gruppen var 127 000 respektive 205 000.

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetsmarknadsstatus och kön. Andra kvartalet 2012. Antal

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med andra kvartalet 2011.

De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

*) Förtidspensionärer av hälsoskäl ingår i gruppen Sjuka

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15-74 år återfinns i Statistiska meddelandet för andra kvartalet 2012.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Den 18:e september publicerar AKU det Statistiska meddelandets temadel, som handlar om arbetstid.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 943 20

Förfrågningar

Petter Hällberg
Tfn 08-506 943 18
E-post Petter.Hallberg@scb.se
Krister Näsén
Tfn 08-506 949 08
E-post Krister.Nasen@scb.se