E.ON Sverige AB

Ökad transparens stärker förtroendet för samägandet av kärnkraften

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 12:20 CET

I syfte att stärka förtroendet för elmarknaden har kärnkraftsägarna i dialog med Energimarknadsinspektionen (EI) enats om åtgärder för ökad transparens gällande samägandet av kärnkraften.

På initiativ av kärnkraftsägarna har gemensamma branschetiska regler tagits fram som behandlar informationshantering. Därtill har kärnkraftsägarna och EI enats om att oberoende observatörer erbjuds plats i kärnkraftsbolagens styrelser. Observatören har till uppgift att övervaka att de branschetiska reglerna följs.

- Som delägare i de tre svenska kärnkraftsbolagen är vi måna om att vår verksamhet upplevs som transparent. Vi är väldigt nöjda med att det råder så stor enighet kring dessa åtgärder som tjänar till att stärka förtroendet för hur samägandet i kärnkraften hanteras, säger VD för E.ON Kärnkraft Sverige Ingemar Engkvist.

Kärnkraftsägarna har också åtagit sig att varje år rapportera till EI om hur de branschetiska reglerna hanteras. Dessa rapporter kommer, tillsammans med de branschetiska reglerna, att vara publika.

Fakta samägandet av kärnkraften
De tre svenska kärnkraftverken i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark ägs gemensamt av E.ON, Fortum och Vattenfall. Samägandet är ett sätt att dela risker och kompetenser och härrör delvis tillbaka till den politiskt beslutade stängningen av Barsebäcksverket.

Konkurrensverket inledde 2006 en utredning kring huruvida kärnkraftsägarna brutit mot konkurrenslagen eller ej. Rapporten visade att inga oegentligheter kunnat konstateras.

På Konkurrensverkets rekommendation till regeringen inleddes dock ett uppdrag för att se över möjligheterna att lösa upp samägandet i kärnkraften då den bedömdes kunna skada förtroendet för elmarknaden. Utredaren presenterade under våren 2010 att ett upplösande inte var möjligt på ett sätt som var acceptabelt för samtliga involverade parter. Regeringen gav då Energimarknadsinspektionen (EI) i uppdrag att se över åtgärder för att öka transparensen på elmarknaden. Detta ledde fram till den rapport som EI presenterat idag.

Ytterligare information lämnas av
Mikael Petrovic, kommunikationschef E.ON Sverige, 0705-69 71 56

Utsänt av:
E.ON Nordic (publ)
Varumärke&Kommunikation
Mikael Petrovic
www.eon.se