Fortum Sverige AB

Ökad utsortering av matavfall och biogasutvinning - Stockholm Vatten och Fortum Värme i nytt samarbete

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2015 12:50 CEST

Ett nytt samverkansavtal har undertecknats mellan Fortum Värme och Stockholm Vatten. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans ska hitta lösningar för att sortera ut matavfall som rötas och blir till biogas och biogödsel. Biogas används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar och biogödsel används som växtnäring till åkermark.

Bolagen ska samverka kring uppförandet av en utsorteringsanläggning samt en anläggning för att kunna behandla matrester och producera biogas av dessa, i anslutning till Högdalenverket. Stockholm Vatten fattade i oktober 2014 ett inriktningsbeslut om att uppföra en sådan anläggning som möjliggör utsortering av matavfall med hjälp av s.k. optisk sortering.

Redan idag utvinner Fortum Värme energi i form av fjärrvärme och el från avfall på två anläggningar i Stockholmsområdet, Högdalen i södra Stockholm samt Brista i Sigtuna kommun. Totalt utvinns 2 100 GWh värme och 480 GWh el och samtidigt renas miljön från miljöfarliga ämnen och tungmetaller.

– Vi bidrar redan till stadens kretslopp på flera sätt, bland annat genom att återvinna värmen ur stockholmarnas avloppsvatten efter att det renats på Stockholm Vattens avloppsreningsverk och genom att återvinna överskottsvärmen från kyldiskar och serverhallar genom Öppen Fjärrvärme. Den nya anläggningen blir nästa steg i det arbete vi redan gör med behandling av avfall. Det säger Stefan Wennerström som är chef Systemutveckling på Fortum Värme.

Den nya anläggningen kommer att ta emot hushållssopor och genom optisk sortering separera påsar med utsorterade matrester från övrigt utsorterat hushållsavfall. Matresterna omvandlas till biogas och biogödsel genom rötning medan övrigt utsorterat hushållsavfall energiåtervinns och blir fjärrvärme och el på det befintliga Högdalenverket. Genom att placera den nya sorteringsanläggningen nära Högdalenverket kan även antalet transporter inom staden och länet begränsas.

– Den nya anläggningen och tekniken med optisk sortering kommer att vara ett komplement till befintlig matavfallsinsamling. En storstad som Stockholm med stor variation i fastigheternas möjligheter till sortering, till exempel beroende på om de ligger i innerstad eller ytterområde, behöver flera tekniska lösningar parallellt för att skapa en så miljömässig och effektiv sophantering som möjlig, säger Jan Ekvall som är avdelningschef för avfall på Stockholm vatten.

Ambitionen är att separat samla in 70 % av Stockholms matavfall till år 2020 och utvinna biogas av detta. Anläggningen är en viktig del för att kunna uppnå målet. Redan i dag sorterar cirka 5 500 boende hos Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder i Stockholm ut matrester med hjälp av ”Gröna påsen” – som läggs i de vanliga soporna, men sorteras ut optiskt. För boende och föreningar som har begränsade utrymmen för avfallshantering är optisk sortering ett bra alternativ för att kunna sortera ut matavfallet.

För mer information:
Marianne Ahlgren
Tf Presschef Fortum Värme
marianne.ahlgren@partners.fortum.com
tel
: 0727-150930

Magdalena Östling
Kommunikatör Stockholm Vatten
magdalena.ostling@stockholmvatten.se
tel
: 08-522 135 32

Om Fortum Värme
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har cirka 10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

Fortum Värme är samägt av Fortum (90,1 % av aktierna och 50,1 % av rösterna) och Stockholms stad (9,9 % av aktierna och 49,9 % av rösterna). 2013 enades ägarna om ett nytt aktieägaravtal, och från och med den 1 januari 2016 kommer bolaget att bli ett renodlat 50/50-bolag. Ägarna träffade i samband med detta en överenskommelse att Fortum Värme från och med detta datum ska vara självfinansierat. Fortum Värme har sedan april 2014 en rating på BBB+ med stabila utsikter från Standard & Poor's.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum