Socialdepartementet

Ökad valfrihet inom elektronisk kommunikation

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 09:13 CET

Hjälpmedelsinstitutet och Post- och Telestyrelsen ska tillsammans med ett antal landsting öka valfriheten inom elektronisk kommunikation eller s.k alternativ telefoni. Tillsammans ska dessa två myndigheter stimulera landstingen att erbjuda ett komplement till det ordinarie utbudet av hjälpmedel. Det kan till exempel gälla bildtelefoner, texttelefoner för döva, gravt hörselskadade, dövblinda, talskadade eller personer med språkstörningar.

Regeringen har beslutat att en försöksverksamheten ska genomföras under två år och omfatta de landsting som meddelar intresse. Uppdraget ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och relevanta handikapporganisationer.

- Med den nya tekniken har gränslinjen suddats ut mellan vad som är ett hjälpmedel och vad som är en konsumentprodukt. Produkter som riktas till allmänheten bör även kunna erbjudas som hjälpmedel. Genom att erbjuda komplement till landstingets hjälpmedel ökar vi valfriheten. Vi vill ge den enskilde större inflytande över sina egna hjälpmedel och större makt över sin egen vardag, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

- När allt fler samhällstjänster blir digitala är det en nödvändighet att de också är tillgängliga för alla. Det digitala innanförskapet ska omfatta alla. Jag är därför glad för att Hjälpmedelsinstitutet och Post- och telestyrelsen nu arbetar för att produkter och tjänster bättre ska svara mot brukarnas behov, säger IT- och regionminister Anna-Karin Hatt.

Under perioden våren 2008 till slutet av 2009 genomfördes en försöksverksamhet med Fritt val av hjälpmedel i tre landsting. Hjälpmedels¬institutet har haft i uppdrag att samordna och utvärdera försöksverksamheten. Regeringen har därefter tillsatt en utredning för att se hur Fritt val av hjälpmedel kan införas i hela landet. Mot bakgrund av detta bedömer regeringen att utvecklingsarbetet bör fortgå med inriktningen att ytterligare öka valfriheten för brukarna när det gäller elektronisk telefoni.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Näringsdepartementet) senast den 15 september 2011, den 15 mars 2012 och den 15 september 2012.  Slutredovisning ska ske senast den 15 februari 2013.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65

Jonas Johansson
Pressekreterare
08-405 24 11
072-208 22 71