VSM Group Aktiebolag

Ökad vinst för VSM Group

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2004 10:40 CEST

• Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA)
ökade under första kvartalet med 38 procent till 69 MSEK (50 MSEK).

• Resultatet efter skatt ökade till 31 MSEK (15 MSEK).

• Nettoomsättningen uppgick till 519 MSEK (558 MSEK). Uttryckt i fast växelkurs motsvarar detta en knapp ökning.

• Rörelsens kassaflöde förbättrades med 33 MSEK till 0 MSEK, trots en säsongsmässig ökning av rörelsekapitalet.

• Den nya toppmoderna brodermaskinen Designer SE fick ett varmt mottagande hos de amerikanska återförsäljarna.

VSM Groups försäljning uppgick under första kvartalet 2004 till 519 MSEK (558 MSEK). Nedgången i nominella tal jämfört med första kvartalet i fjol förklaras av den försvagade dollarkursen. Uttryckt i fast växelkurs ökade nettoomsättningen med 0,7 procent. På koncernens huvudmarknad, Nordamerika, steg försäljningen med 2,6 procent (i fast växelkurs).

Den tillämpade valutapolicyn har gjort att resultateffekten av dollarnedgången har kunnat dämpas.

Rörelseresultatet före avskrivning på immateriella poster (EBITA) ökade med 38 procent, från 50 MSEK till 69 MSEK. Periodens resultat efter skatt ökade från 15 MSEK till 31 MSEK.

– Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att vi fortsätter att öka i Nordamerika och att brodermaskinernas andel av försäljningen stiger. Det är också glädjande att dollarns försvagning planat ut och att dollarn till och med stärkts något mot kronan den senaste tiden, säger Svante Runnquist, vd för VSM Group som med sina globala varumärken Husqvarna Viking och Pfaff är en ledande aktör på marknaden för hemsymaskiner.

Nettoomsättningen i de nordiska länderna minskade med 6,7 procent och i Västeuropa med 1,2 procent. På den australiska marknaden noterades en minskning med 26 procent, men för övriga exportmarknader ökade försäljningen med 14 procent i huvudsak till följd av bra försäljning på den viktiga ryska marknaden.

– Nedgången i Europa berodde främst på de omstruktureringsåtgärder vi vidtog på den tyska marknaden i fjol, då vi bland annat stängde ett antal butiker för att öka lönsamheten, säger Svante Runnquist.

– De genomförda förändringarna har dock samtidigt lett till kraftigt sänkta kostnader och ett förbättrat resultat.

– Förutom resultatförbättringen i Tyskland har vi också kommit tillrätta med de störningar vi hade i produktionen under 2003 i samband med ett stort antal nylanseringar.

VSM Groups kassaflöde från den löpande verksamheten, före investeringar, uppgick till 0 MSEK (-33 MSEK); att kassaflödet inte var positivt berodde på att det under första kvartalet skedde en säsongsmässig ökning av lagren med motsvarande ökning av rörelsekapitalet.

På den årliga återförsäljarkonferensen i USA premiärvisades Designer SE (Simply Excellent), efterföljaren till brodermaskinen Designer 1, som blivit en stor försäljningsframgång i bland annat Nordamerika. Den nya maskinen har ett antal unika funktioner för sömnad och broderi som kommer att sätta en helt ny standard inom symaskinsvärlden. Det har också tagits fram ny programvara som skapar nya möjligheter till än mer kreativa sömnadsprojekt. Såväl Designer SE som programvara fick ett mycket bra mottagande av de 1600 återförsäljarna som under fem dagar deltog i omfattande utbildningsprogram.

– Designer SE gör att vi vågar hoppas på fortsatta försäljningsframgångar. Den börjar levereras i Nordamerika under 2004 och därefter i resten av världen, säger Svante Runnquist.


Nyckeltal (belopp i MSEK)

Januari-mars
2004 2003
Nettoomsättning 519 558
Rörelseresultat före avskrivning på immateriella poster (EBITA) 69 50
Periodens resultat (Net profit) 31 15
Resultat per aktie i kronor (Net profit per share) 9,84 4,72
Kassaflöde från den löpande verksamheten (Cash flow from operations) 0 -33

KONTAKTPERSONER

Svante Runnquist
Vd
Tel: 036-14 66 82

Gunnar Vidén
Ekonomichef
Tel: 036-14 72 47