Umeå kommun

Ökade behov skapar utmaningar för individ- och familjenämnden

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 16:36 CET

Individ- och familjenämnden antog vid sammanträdet 16 december uppdragsplan och budget för 2016. Nämnden har ett antal särskilda uppdrag till verksamheten för kommande år. Den fastställda budgetramen för 2016 ställer fortsatt höga krav på prioriteringar och effektiviseringar i verksamheterna.

− Nämnden har utmaningar kommande år där det är fortsatt arbete med effektiviseringar och att prioritera. Vi tittar över vår egen öppenvård så att vi kan hjälpa fler på hemmaplan än att göra dyra placeringar, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i Individ- och familjenämnden.

Särskilda uppdrag och satsningar

  • Samarbetet mellan för- och grundskola, elevhälsa och individ- och familjeomsorg i form. av HLT-möten (hälsa, lärande och trygghet) ska omfatta samtliga elevhälsoområden.
  • Fältgruppen utökas och stärker därmed sin närvaro i hela kommunen.
  • Utreda möjlighet till skyddat boende i kommunal regi för våldsutsatta personer.
  • Specialisttjänster för undersköterskor.
  • Satsning på IT-lösningar i daglig verksamhet.
  • Stöd till anhöriga till personer med narkotikamissbruk.

− Vi väljer också att göra en del satsningar med tydligt fokus på barn och unga. Vi stärker socialtjänstens närvaro ute bland eleverna på skolor och utökar Fältgruppen så att ungdomarna träffar oss mer än idag. Det är en tydlig satsning på det förebyggande arbetet säger Andreas Lundgren (S), ordförande i Individ- och familjenämnden.

− Alliansen har gjort ett flertal yrkande till uppdragsplanen i syfte att klara det ansträngda ekonomiska läget 2016 med bibehållen eller förbättrad kvalité. Bland annat vill vi genom lagen om valfrihet säkerställa fler tillfällen för meningsfull sysselsättning inom daglig verksamhet, att fältgruppen samarbetar med fritidsverksamhet istället för att vi resursförstärker verksamheten, ta tillvara på intresseföreningars initiativ att skapa anhörigutbildning samt att antal brukare som får verkställda beslut ökar, det sist nämnda fick vi acceptans för i nämnden, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande i individ- och familjenämnden.

Fortsatta utmaningar för 2016
Individ- och familjenämnden står under fortsatt stora utmaningar och behöver göra omfattande anpassningar på grund av ökade behov inom flera målgrupper. Till exempel personlig assistans i extern regi och LSS-boende. Individ- och familjeomsorgen för unga fortsätter med sin tidigare beslutade åtgärdsplan.

Budgetramen för 2016 har utökats med 28, 8 mnkr för att möta delar av de förväntade behovsökningarna inom funktionshinderomsorgen.Nämndens verksamheter kommer ändå att behöva göra kostnadsminskningar för att möta ofinansierade behovsökningar och höga kostandsnivåer.

Resursprioriteringar i verksamheten bedöms minska kostnaderna med 28, 3 mnkr. Därefter får funktionshinderomsorgen ett effektiviseringskrav på 15,5 mnkr och individ- och familjeomsorgen 15,8 mnkr vilket krävs för att nå en budget i balans.

Oenigt beslut
Beslutet att bifalla budget togs efter två voteringar gällande fördelning av budget. Båda voteringarna slutade med siffrorna 7 -4. Alliansen reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande. Vänsterpartiet reserverade sig angående skrivning kring kostnadsfritt boendestöd till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet att bifalla uppdragsplan togs efter en votering som slutade med siffrorna 7-4. Både Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig till olika skrivningar i uppdragsplanen till förmån för sina egna yrkanden.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
mejl

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.