Justitiedepartementet

Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 17:02 CEST

I många kommuner är bostadsmarknaden i obalans. Särskilt i storstadsregionerna men också kring universitets- och högskoleorter och andra tillväxtregioner råder en betydande bostadsbrist.

För att bättre utnyttja de möjligheter till fler boendetillfällen som finns inom det befintliga bostadsbeståndet föreslår regeringen, i en proposition som i dag har överlämnats till riksdagen, lagändringar som ska ge något större möjligheter och ökade incitament till andrahandsupplåtelser.

Förslagen innebär att hyresnämnden ska kunna ge tillstånd till andrahandsuthyrning när en hyresgäst på grund av längre utlandsvistelse eller studier på annan ort vill hyra ut sin lägenhet. Vidare föreslås ändringar när det gäller den återbetalningsskyldighet som kan åläggas den som har tagit ut en hyra som inte är skälig. Den tid som återbetalningsskyldigheten kan avse förkortas från två år till ett år bakåt i tiden.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2009 att en höjning av schablonavdraget från 4 000 kr till 12 000 kr vid beskattning av hyresintäkt från upplåtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet. Under hösten kommer regeringen att återkomma med en proposition i den frågan.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.Kontakt:
Martin Valfridsson
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
0702-74 10 22

Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Annica Sandberg
Rättssakkunnig
Justitiedepartementet
08-405 40 72
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning (http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/112319)