Digital Illusions AB

Ökade royaltyintäkter bakom stark resultatförbättring

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2003 09:53 CET

- Resultatet efter finansiella poster för perioden januari-september
uppgick till 31,9 Mkr (8,7 Mkr) och resultatet före goodwillavskrivningar
uppgick till 38,5 Mkr (17,3 Mkr).

- Resultatet efter skatt för de första nio månaderna 2003 var 22,7 Mkr
(8,7 Mkr), motsvarande 2,38 kr (1,07 kr) per aktie.

- Omsättningen under januari-september uppgick till 140,7 Mkr (94,1 Mkr).

- Rörelsemarginalen före goodwill under januari-september blev 27,4
procent (18,4 procent).

- Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till
rekordhöga 18,3 Mkr (6,5 Mkr).

- Digital Illusions tecknade sex nya avtal under januari-september
2003, varav ett tecknades under det tredje kvartalet.

Finansiella kommentarer
Omsättningen under årets första nio månader ökade med 50 procent (46,6
Mkr), jämfört med motsvarande period 2002. Fortsatt god försäljning av
Battlefieldprodukterna resulterade i kraftigt ökade royaltyintäkter och
därmed ett mycket framgångsrikt tredje kvartal.

Resultatet för tredje kvartalet 2003 före goodwillavskrivningar uppgick
till 19,9 Mkr (9,4 Mkr). Omsättningen under tredje kvartalet 2003
uppgick till 54,7 Mkr (36,1 Mkr). Rörelsemarginalen före goodwill under
det tredje kvartalet blev 36,3 procent (26,1 procent).

Rörelsens kostnader under januari-september 2003 ökade med 33 procent,
jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningen beror främst på
att bolaget arbetar med större projekt som kräver mer resurser i form av
personal. Vid utgången av september 2003 hade Digital Illusions 196
medarbetare. Samtliga team var fullbelagda.

Bolaget arbetar kontinuerligt med valutasäkring av kontrakterade
framtida betalningar i amerikanska dollar, framförallt för den svenska
verksamheten där merparten av produktionskostnaderna betalas i svenska
kronor.

Större andelen av intäkterna under januari-september 2003 kommer från
projekt med Electronic Arts.

Händelser under perioden
Digital Illusions tecknade ett viktigt avtal med spelförläggaren
Electronic Arts i början av september. Spelet baseras på en helt ny
spelidé som Digital Illusions tagit fram och äger de intellektuella
rättigheterna till. Kontraktet beräknas vara värt cirka 50 Mkr, plus
framtida eventuella royaltyintäkter. Utvecklingen kommer att ske vid
bolagets Göteborgskontor och omfattar initialt två plattformar; PS2 och
Xbox. Titeln, som ännu inte är officiell, planeras att lanseras under
våren 2005.

Under det första halvåret 2003 tecknades fyra avtal med Electronic Arts
och ett tilläggsavtal med Microsoft.

I början av september släpptes det andra tilläggsspelet till Battlefield
1942, Secret Weapons. Det har mottagits väl av både konsumenter och
media.

I den internationella speltidningen PC PowerPlays septembernummer
korades de 100 bästa PC-spelen genom tiderna. Vinnare var Digital
Illusions Battlefield 1942. Motiveringen till förstaplatsen lyder "Den
mest fulländade multiplayertiteln någonsin för PC och PC PowerPlays
förstahandsval av spel."

Marknad och produkter
Den interaktiva spelmarknaden har en fortsatt kraftig tillväxt.
Framförallt drivs tillväxten av spelkonsolerna, såsom Sony Playstation2,
Microsoft Xbox och Nintendo GameCube. Spel för PC-marknaden har ingen
nämnvärd tillväxt, men utgör cirka 15 procent av intäkterna på
spelmarknaden.

Den globala försäljningen av spelmjukvara till konsoler ökade kraftigt
under de första nio månaderna 2003, jämfört med samma period föregående
år. Försäljningen av spel till Sony Playstation2 ökade globalt med 22
procent, spel till Nintendo Gamecube ökade med 43 procent och spel till
Xbox ökade med 37 procent jämfört med samma period förra året.
Konsoltillverkarna sänkte prisnivån för konsoler i maj 2003 och
ytterligare prissänkningar förväntas under 2004. Detta kommer även
fortsättningsvis att öka andelen hushåll med konsoler. För närvarande
finns det cirka 10 miljoner Xbox-, cirka 8 miljoner Gamecube- och
ungefär 70 miljoner Playstation2-konsoler världen över.

Trenden i spelbranschen är att det görs allt färre och större spel, samt
att spelen riktar sig mot massmarknaden. Det innebär att
utvecklingskostnaderna per spel blir allt högre, främst för att teamen
som utvecklar spelen består av fler människor.

Digital Illusions första spellansering i år, Battlefield 1942: Road to
Rome, var ett så kallat tilläggsspel till succén Battlefield 1942. Sedan
lanseringen i februari har spelet sålts i cirka 560 000 exemplar fram
till slutet av september. Det andra tilläggsspelet, Secret Weapons, som
släpptes i början av september såldes i 380 000 exemplar under sin
första månad på marknaden. Vid utgången av september 2003 hade PC-spelet
Battlefield 1942 sålts i totalt cirka 1 400 000 enheter, sedan
lanseringen i september 2002. Under september 2003 var Battlefield 1942
fortfarande ett av världens mest sålda PC-spel. En av förklaringarna är
att tilläggsspelen till Battlefield 1942 bidrar till nyförsäljning av
grundspelet.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Under oktober belönades Digital Illusions med en platinautmärkelse från
förläggaren Electronic Arts för den framgångsrika försäljningen av
Battlefield 1942. Spelet hade då sålts i mer än 1,4 miljoner exemplar.

I slutet av oktober lanserades en samlingsbox, Battlefield Deluxe. Boxen
innehåller grundspelet Battlefield 1942, tilläggsspelet Road to Rome,
samt det gratismaterial som har släppts till Battlefield. I samband med
att samlingsboxen lanserades sänktes priset på det ordinarie spelet. Det
innebär att det finns möjlighet för fortsatt goda försäljningssiffror i
framtiden, men att royaltyintäkterna per Battlefield 1942-spel minskar.

Övrigt
Under det första kvartalet, den 17 mars 2003, beslutade Digital
Illusions bolagsstämma att godkänna förslaget om nyemission till
Electronic Arts (EA), kombinerat med ett fördjupat strategiskt
samarbete. Nyemissionen genomfördes till en kurs på 39,35 kr per aktie
och till en ägarandel i bolaget på 19 procent. Digital Illusions utgav
även en option till EA att inom fyra år teckna ytterligare aktier till
en kurs om 47,23 kronor per aktie. Efter eventuellt utnyttjande av
optionen kommer EA att inneha motsvarande 34 procent av aktier och
röstetal i Digital Illusions.

Digital Illusions har utvecklats från att arbeta med uppdragsproduktion,
till att prioritera utvecklingen av egna varumärken med egna
intellektuella rättigheter. Den senare modellen innebär lägre marginaler
i utvecklingsskedet, men desto större möjligheter till goda förtjänster
i form av royalty.

Bokslutskommunikén för 2003 offentliggörs den 26 februari 2004.

Under 2004 planerar Digital Illusions fyra större spellanseringar.

För ytterligare information kontakta:
Patrick Söderlund, vd, Digital Illusions
Telefon: 08-658 78 01
E-post: patrick.soderlund@dice.se

eller

Jenny Huldschiner, informationschef, Digital Illusions
Telefon: 08-658 78 03
E-post: jenny.huldschiner@dice.se