NovaCast Technologies

Ökat antal aktier och röster i NovaCast Technologies AB

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 16:15 CET

Registreringen av NovaCast Technologies AB nyemission har slutförts.

Vid den extra bolagsstämman 24 februari 2010 godkändes enhällig styrelsens beslut avseende en riktad nyemission om 40 MSEK till Fouriertransform AB.

Efter registreringen av denna emission den 25 februari uppgår antalet aktier i NovaCast Technologies AB per den 26 februari 2010 till 20 273 828 samt antalet röster till 38 994 827. Antalet A-aktier uppgår efter emissionen till 2 080 111 och antalet B-aktier uppgår till 18 193 717.

För ytterligare information från NovaCast kontakta Hans Svensson, VD NovaCast Technologies AB, 0454-751030 eller 070-565 2250. Se även på www.novacast.se


NovaCast Technologies, noterat på OMX Nordiska börs (NCAS B), producerar och marknadsför förädlat gjutgods för framställning av verktyg till karosskomponenter samt programvaror för beredning, simulering och processkontroll, för effektivare produktionsprocesser för den globala fordonsindustrin och dess underleverantörer. Med Camitotekniken tillverkas gjutgods i ett stycke för framställning av verktyg för formning och pressning av fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg. Genom verktygstillverkaren SwePart besitter koncernen kompetens inom hela värdekedjan för framställning och försäljning av pressverktyg.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NovaCast Technologies AB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.