Utrikesdepartementet

Ökat bistånd med stärkt styrning

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:44 CEST

Det svenska utvecklingssamarbetet ökar till 34 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2009. Detta motsvarar en procent av BNI och är en ökning med cirka 2 miljarder kronor. Av biståndsökningen anslår regeringen 1,3 miljarder kronor för en särskild klimatsatsning. Regeringen gör även satsningar på demokratisering och yttrandefrihet, mödrahälsovård samt åtgärder för att möta de ökande livsmedelspriserna. Riksdagen ska också ges mer insyn.

Regeringen stärker sitt redan stora engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter genom att initiera en flerårig aktörsorienterad satsning på demokratisering och yttrandefrihet. Ett tillskott på 100 miljoner kronor per år 2009-2011 möjliggör ytterligare punktinsatser för yttrandefrihet och demokratisering.

Regeringen gör en särskild klimatsatsning om ca 1,3 miljarder kronor i syfte att på effektivt sätt bidra till långsiktigt anpassningsarbete i de fattigaste länderna samt att bidra till utvecklingsländers åtgärder för att begränsa halten av växthusgaser. Total satsar regeringen 4 miljarder kronor på klimatsatsningar under åren 2009-2011.

Det är nödvändigt att ytterligare satsningar görs för att minska mödradödligheten och bidra till att fler länder kan uppfylla millenniemålet om förbättrad mödrahälsa. Regeringen planerar därför att använda 100 miljoner kronor under 2009 för förbättrad mödrahälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Regeringen avsätter extra medel om 100 miljoner kronor under 2009 för att minska de negativa effekterna av höjda livsmedelspriser i utvecklingsländer, genom stöd till ökad produktion och insatser mot undernäring och svält.

Som en konsekvens av landfokuseringen fortsätter regeringen att stärka fokus på Afrika.

Regeringen fortsätter att säkra kvaliteten och effektiviteten i utvecklingssamarbetet. För första gången kommer regeringen att på ett samlat sätt redogöra för resultaten från utvecklingsarbetet i en särskild skrivelse till riksdagen.Kontakt:
Peter Larsson, pressekreterare tel 08-4055939-------------------------
Läs mer
-------------------------
Budget 2009 - för jobben, framtiden och välfärden (http://www.regeringen.se/sb/d/10909)
Budget och mål: Internationellt bistånd (http://www.regeringen.se/sb/d/2355/a/50276)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Faktablad: Budget 2009 - Det nya biståndet: Förändringsarbetet fortsätter (http://www.regeringen.se/sb/d/6547/a/111815)