Fondbolagens förening

Ökat intresse för aktiefonder i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 10:02 CET

Efter fem månader med nettouttag uppvisade aktiefonder i oktober ett nettoinflöde på 5,5 miljarder kronor. Även blandfonder hade nettoinsättningar under månaden medan uttag gjordes ifrån obligationsfonder och penningmarknadsfonder. Totalt gjordes ett nettouttag från fonder på 1,1 mdkr under oktober. Den totala fondförmögenheten ökade under månaden, som en följd av positiv värdeutveckling, med 85 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 1 804 mdkr.

I oktober präglades världens aktiemarknader av kraftiga återhämtningar. Aktiefonder uppvisade under månaden ett nettoinflöde på 5,5 miljarder kronor och i blandfonder nettosparades 1,4 mdkr. Däremot gjordes nettouttag från räntefonder. Obligationsfonder (långa räntefonder) hade ett nettoutflöde på 5,4 mdkr och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade nettouttag på 2,6 mdkr. Sammantaget uppvisades ett nettoutflöde från fonder på 1,1 miljarder i oktober.

Under 2011 har totalt 4,2 miljarder kronor nettouttagits ur fonder. Aktiefonder uppvisar ett sammanlagt nettoutflöde på 60 mdkr medan övriga fondtyper haft nettoinflöden. De största nettoinsättningarna har hittills i år tillfallit penningmarknadsfonder, 36 mdkr.

”Intresset för aktiefonder kom tillbaka i oktober och den totala fondförmögenheten ökade kraftigt som en följd av värdeökningen på världens aktiemarknader. Oron och den finansiella krisen är dock inte över, även om politiska beslut i Grekland och Italien förhoppningsvis kan bidra till ökad optimism”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.     

I oktober var utvecklingen på världens aktiemarknader mycket positiv. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, steg under månaden med närmare 9 procent.

I princip samtliga aktiefondkategorier noterade nettoinflöden i oktober och störst var insättningarna i Sverigefonder på 3 mdkr. Fonder som placerar både i Sverige och globalt uppvisade dock ett nettoutflöde på 0,7 mdkr under månaden. 

Trots insättningarna i oktober uppgår nettoutflödet från aktiefonder hittills i år till totalt 60 mdkr och samtliga fondkategorier utom Nordamerika och Japan har uppvisat nettouttag.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av oktober till 1 804 miljarder kronor, varav 958 miljarder (motsvarande 53 procent) var placerade i aktiefonder. Vid utgången av september uppgick fondförmögenheten till 1 719 mdkr, vilket innebär en ökning av denna under oktober på 85 miljarder.

Mer statistik samt historiska data finns här på www.fondbolagen.se.

Vid frågor kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening 
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker
08-506 988 03  /  0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2011, mdkr

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carlson Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondkollen.se