Jernhusen AB

Ökat rörelseresultat för Jernhusen

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 16:28 CET

Jernhusens verksamhet fortsätter att utvecklas positivt. Rörelseresultat ökade med 11 procent. Nettouthyrningen under året är positiv vilket främst beror på nyuthyrningar i våra utvecklingsfastigheter Kungsbrohuset och Centralhuset Sundbyberg, där vi trots en tuff marknad kunnat hyra ut i stort sett alla lokaler.

– Vi har haft ett händelserikt år då vi intensifierat satsningarna på stations-, underhållsdepå- och godsområden. Genom förvärven av de två fastigheterna i anslutning till våra stationer i Stockholm och Göteborg får vi nu större möjlighet att förbättra serviceutbudet till resenärerna. Vi har under året lanserat två nya tjänster, Stationsloungen i Göteborg samt ledsagning för funktionshindrade. Vi har även börjat arbetet med att öppna godsterminaler för konkurrens genom att driften under 2010 blir öppen för alla tågoperatörer, säger Per Berggren, vd för Jernhusen. 

 • Fastighetsintäkterna uppgick till 868 (804) MSEK. Nettouthyrningen uppgick totalt till 118 (17) MSEK varav befintligt fastighetsbestånd -9 (15) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 393 (355) MSEK, en ökning med 11 procent vilket främst beror på högre intäkter
 • Finansiella poster förbättrades till -55 (-124) MSEK främst tack vare lägre räntenivåer.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -296 (-73) MSEK, vilket motsvarar
  -4,1 procent.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 43 (53) MSEK.
 • Årets investeringar uppgick till 2 129 (609) MSEK. De största investeringarna är uppförandet av Kungsbrohuset samt förvärven av Orgelpipan 6 (mittemot Centralstationen) i Stockholm och Gullbergsvass 17:4 (Centralhuset) i Göteborg.
 • I april genomfördes fusionen mellan Jernhusen AB (publ) och moderbolaget AB Swedcarrier vilket stärkte Jernhusens eget kapital med 553 MSEK.
 • I oktober tecknade Jernhusen avtal med Alecta om försäljning av marken under World Trade Center för 600 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 100 (100) MSEK.
 • Rörelseresultatet för 2010 prognostiseras att bli högre jämfört med 2009, främst tack vare förvärvade fastigheter.

Läs hela bokslutskommunikeén på www.jernhusen.se

För mer information:
Per Berggren, vd Jernhusen, tel: 08-410 626 01
Anders Bäck, vice vd/ekonomidirektör Jernhusen, 070-623 62 55