Glycorex Transplantation

ÖKNING AV ANTALET TRANSPLANTATIONSCENTRA SOM ANVÄNDER GLYCOSORB-ABO

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 11:22 CEST

(NGM:GTAB B)

Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, meddelar att antalet transplantationscentra som beställt Glycosorb-ABO nu ökat till 55 centra från 49 i slutet av juni -08 (39 centra september -07).
 
Företaget har noterat ett ökande intresse och acceptans från andra centra i framförallt Europa, Asien och Nordamerika, men även i andra världsdelar. Företaget arbetar med registrering av produkten i flera länder och senast har en ansökan inlämnats i Kanada. Den av den amerikanska myndigheten FDA begärda sammanställningen, där vi kompletterar med ytterligare uppföljningsdata, bedömer vi skall vara klar under oktober. 

Glycosorb®-ABO, en produkt som utvecklats, produceras och marknadsförs av Glycorex Transplantation AB, möjliggör blodgruppsinkompatibla transplantationer, hittills huvudsakligen från närstående givare vars blodgrupp inte är kompatibel med mottagarens. Efter behandling av mottagaren med Glycosorb-ABO kan transplantationen genomföras. Därmed kan även blodgruppsinkompatibla par transplanteras och fler transplantationer genomföras. 

Ett ökande antal transplantationscentra använder produkten. Detta har flera orsaker, behovet av att genomföra fler transplantationer är stort och ökande, användning av Glycosorb-ABO medför att ett ökat antal transplantationer kan genomföras och de kliniska resultaten med produkten är utmärkta. Successivt fler kliniska resultat publiceras i ansedda medicinska tidskrifter och på internationella konferenser, senast på en större internationell transplantationskongress i Australien. 

Drygt 15 artiklar har publicerats av olika ledande transplantationscentra användande produkten. I maj 2007 publicerade 3 transplantationscentra, varav 2 från Sverige, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Uppsala Akademiska Universitetssjukhus, utmärkta kliniska resultat av totalt 60 njurtransplantationer användande Glycosorb®-ABO i den ansedda amerikanska medicinska tidskriften Transplantation. Resultaten var likvärdiga med de blodgruppskompatibla njurtransplantationer som genomfördes under samma period. 

Den nya metodiken har ursprungligen etablerats i Sverige och används regelbundet på transplantationscentra i Sverige. Produkten är godkänd för klinisk användning och har introducerats på samtliga större marknader i Europa och även i exempelvis Turkiet, Singapore och Australien. 

Behovet av att genomföra fler transplantationer är stort och växande i de flesta länder. Antalet njurpatienter på väntelistorna ökar och överstiger nu 130.000 i Europa och USA tillsammans.

Behandling av mottagaren med Glycosorb®-ABO möjliggör transplantation oavsett blodgrupp hos givare och mottagare och därmed möjliggörs ett ökat antal transplantationer, speciellt från närstående givare (make-maka, barn-förälder, syskon). Detta medför även kortare väntetider för ett stort antal patienter.

Produkten används framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare. Transplantation från närstående givare har ökat medan transplantation från avlidna givare varit nästan konstant de senaste tio åren. Det görs idag ca 27.000 sådana njurtransplantationer i världen. Användning av Glycosorb-ABO medför att denna typ av transplantationer potentiellt kan öka med drygt 50%. 

Produkten används även i samband med lever-, lung- respektive hjärttransplantation från avlidna givare över blodgruppsgränserna. Här kan produkten i en framtid leda till en minskning av den omfattande och kostsamma transportlogistik som byggts upp för att genomföra blodgruppskompatibla transplantationer. Vid akut lung- eller leversjukdom kan ofta patienten räddas genom transplantation och möjligheten att transplantera i tid ökar markant om man kan transplantera oavsett blodgrupp. 

Transplantation är en unik behandlingsmetod som ger väsentliga fördelar både för patient och samhälle. Exempelvis har varje njurtransplantation i Sverige beräknats spara i genomsnitt 5 miljoner kronor jämfört med dialysbehandling och patienterna kan dessutom ofta återgå till ett normalt, icke sjukhusberoende liv.

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 5230).
  
Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här
Denna information distribuerades av NG News - www.ngnews.se