Statistiska centralbyrån, SCB

Ökningen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän hittills uppmätt till 2,5 procent

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 10:08 CEST

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni 2003 beräknats till 144,8 för arbetare och 154,9 för tjänstemän. Jämfört med juni 2002 har arbetskostnaden ökat med 3,8 procent för arbetare och med 2,5 procent för tjänstemännen.

Arbetskostnadsindex beskriver arbetskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

FAKTARUTA
Löneförändringen för arbetare inom privat sektor påverkades uppåt under juni av att pingsthelgen inföll i maj 2002 och i juni 2003. Detta gäller framför allt branscher som har kontinuerlig drift då de rörliga lönetilläggen påverkas.

De tidigare redovisade uppgifterna om tjänstemännens preliminära avtalsenliga avgifter för 2002 har visat sig vara för höga. De definitiva uppgifterna som fastställdes i slutet av 2002 kommer endast att kunna användas för andra halvåret 2002, eftersom definitiva index för första halvåret redan har publicerats.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga ovan.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 30 september kl. 10.00.