Statistiska centralbyrån, SCB

Ökningen av arbetskraftskostnaderna uppmätt till 2,6 procent för arbetare och 3,2 procent för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 09:36 CET

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för december 2005 beräknats till 152,8 för arbetare och 169,8 för tjänstemän. Sedan december 2004 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,6 procent för arbetare och 3,2 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

FAKTARUTA

Förändringen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän för december 2005 baserar sig på de preliminära avtalsenliga arbetsgivaravgifterna för 2005 och de definitiva avtalsenliga avgifterna för 2004.

För att schablonmässigt inkludera företagens kostnader för medfinansieringen av sjukpenningen har sjukförsäkringsavgiften, vid beräkning av arbetskostnadsindex, justerats upp med 0,24 procentenheter.

Det definitiva arbetskostnadsindexet för december 2004 för tjänstemän baseras på den fastställda ITP-avgiften för 2004.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet AM39SM0602 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram finns nu på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras den 28 april 2006 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08 - 545 292 40/45
E-post christina.euren@mi.se
Producent
SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 ÖREBRO
Fax 019 - 17 69 76

Förfrågningar
Mikael Molén
Tfn 019 - 17 68 92
E-post mikael.molen@scb.se
Kristian Söderholm
Tfn 019 - 17 64 63
E-post kristian.soderholm@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.