OEM International AB

OEMs styrelse föreslår aktiesplit och ca. 154 MSEK till aktieägarna genom inlösenförfarande

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:45 CET

För att underlätta handeln i aktien samt förändra bolagets kapitalstruktur föreslår OEM:s styrelse en aktiesplit 4:1 kombinerad med ett automatiskt inlösenförfarande. Genom detta förfarande kommer aktieägarna att erhålla tre nya aktier och en inlösenaktie, vilken kommer att lösas in mot 20 kronor. Förslaget innebär att cirka 154 miljoner kronor kommer att, utöver föreslagen kontantutdelning, delas ut till aktieägarna.

I korthet innebär förslaget att
- Bolaget genomför en aktiesplit 4:1.
- Var fjärde aktie, inlösenaktien, kommer att lösas in automatiskt för 20 kronor.
- Avstämningsdag för aktiespliten föreslås vara den 18 maj 2007.
- De aktieägare som vill sälja sina inlösenaktier innan inlösen sker kommer att ha möjlighet att
göra det under perioden 21 maj – 7 juni 2007 då handel i inlösenaktierna avses att äga rum på
Stockholmsbörsen.
- Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske den 15 juni 2007.

Inlösenförfarandet är villkorat av att årsstämman i april 2007 fattar beslut om i huvudsak följande punkter.

- Ändring av bolagsordningen så att gränserna för antalet aktier höjs från 5.000.000 – 20.000.000
till 10.000.000 – 40.000.000.
- Aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie, av serie A såväl som av serie B, delas upp i
fyra aktier, varav en skall benämnas inlösenaktie.
- Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av 7.723.103
inlösenaktier, varav 1.589.032 aktier av serie A och 6.134.071 aktier av serie B.
- Ökning av aktiekapitalet med cirka 9.653.878 kronor 75 öre genom fondemission, varvid del av
bolagets fria egna kapital skall tas i anspråk.


För ytterligare information kontakta:
Jörgen Zahlin, koncernchef för OEM International AB på tel. 0709-760 695.
Jan Cnattingius, ekonomidirektör OEM International AB på tel. 0709-760 682OEM International AB verkar inom handel med industriella komponenter och system. Verksamheten bedrivs i 23 rörelsedrivande enheter i tio länder. Bolaget omsatte 1.450 MSEK under 2006. Koncernen med huvudkontor i Tranås hade vid årsskiftet 531 personer anställda. OEM Internationals B-aktie är noterad på Stockholm Small Cap. OEM:s finansiella mål är en årligt tillväxt om 15 %, en avkastning på eget kapital om minst 20 % samt en soliditet som inte understiger 35 %.