Utrikesdepartementet

Öppenhet ska förändra biståndet

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 13:14 CETBiståndsminister Gunilla Carlsson lanserar nu nästa steg i reformeringen av det svenska biståndet. Höstens arbete med att identifiera metoder för att bekämpa korruption och effektivisera biståndet, skapa större öppenhet och bättre resultat har lett till ett åtta-punktsprogram som idag presenteras vid ett heldagsseminarium om framtidens bistånd.

- I arbetet med att skapa ett modernt, effektivt och öppet bistånd framträder tre stora hinder - förekomsten av korruption, otydligheten kring biståndets resultat, samt bristen på innovation och anpassning av insatser till verklighetens behov. För att överkomma dessa hinder vill jag nu öppna biståndet med ökad transparens och nytänkande, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Trots att regeringen under tre års tid har gjort omfattande förändringar för att skapa förutsättningar för det svenska biståndet att göra nytta, så vet vi fortfarande inte i vilken omfattning det faktiskt gör det. För första gången på fyrtio år presenterade regeringen i våras en skrivelse om biståndets resultat för riksdagen. Skrivelsen gav en mängd goda exempel på biståndsinsatser som gjort skillnad i människors liv, men kunde inte på ett samlat sätt visa hur biståndsinsatser leder till långsiktiga resultat.

Idag presenterar biståndsminister Gunilla Carlsson åtta åtgärder för den fortsatta förnyelsen av det svenska biståndet:

Aktiv Transparens
Nu inleds ett arbete på UD och Sida med att systematisera dokumentation, statistik och data om det svenska biståndet. Målet med detta arbete är att skapa förutsättningar för en transparensgaranti i biståndet:
- Information om biståndet ska publiceras aktivt - det ska tala om vad som görs, när, hur och varför, för hur mycket pengar och med vem.
- Information om biståndet ska göras snabbt tillgänglig och jämförbar i ett öppet format.
- Biståndet ska tillämpa offentlighetsprincipen på ett modernt sätt och göra det enkelt att ta del av relevant information.

Idag tillgängliggör UD information om biståndet som hittills bara funnits samlad internt och som idag är tillräckligt systematiserad för att göras tillgänglig externt. Detta markerar starten på en lång resa mot ett bistånd som levereras med en transparensgaranti. Detta är små steg i början på en lång process med ett tydligt mål: Att öppna biståndet.

Aktiv Antikorruption
När alliansregeringen tillträdde fanns ingen antikorruptionsstrategi inom biståndet. Som biståndsminister tog Gunilla Carlsson därför snabbt fram en sådan. Under de 100 dagar som passerat sedan Gunilla Carlsson uppmärksammade korruptionsskandalen i Zambia har det visat sig att det inte räcker med denna strategi. På följande punkter måste antikorruptionsarbetet bli bättre.

1. Tala om korruption: Vi måste i högre utsträckning lyfta fram korruptionsfrågorna i dialogen med våra samarbetspartners.
2. Tänka på korruption: Alla som arbetar i fält måste i högre utsträckning "tänka antikorruption" när de arbetar med genomförandet av biståndsinsatser.
3. Agera mot korruption: Vi måste agera vid minsta misstanke om korruption.
4. Rapportera om korruption: Vi måste utveckla robusta och tydliga system för anmälan om misstankar om korruption.
5. Bedöma risken för korruption: Vi måste bli bättre på riskbedömningar.
6. Samarbeta kring antikorruption: Vi måste i högre grad arbeta med andra givare och samarbetsländer med antikorruptionsinsatser. Vi måste också bli bättre på att bedöma de multilaterala organisationernas korruptionshantering och agera när vi bedömer att deras hantering inte håller måttet.
7. Verka för minskad korruption: Vi måste inom biståndet utforma insatser som kan bidra till bättre insyn och ansvarsutkrävande t ex om att synliggöra givarstöd och offentliga budgetar, stärka oberoende revisioner, främja offentlighetsprincipen och skapa system för transparenta upphandlingar samt uppmuntra s k whistle-blowing.

Regionalt Antikorruptionspaket
Med hjälp av de förslag som inkommit från relevanta aktörer och allmänheten under hösten och vid en öppen workshop den 4 december, kommer regeringen att färdigställa ett antikorruptionspaket att ingå i regeringens regionala strategi för Afrika. Strategin presenteras under våren 2010.

Mod att säga ifrån
Ett seriöst bistånd måste ställa krav och utkräva ansvar. Det kräver mod att säga ifrån och säga stopp, att bromsa, frysa och avsluta insatser och samarbeten när de inte håller måttet eller lever upp till förväntningarna. Som ett led i detta måste vi vara beredda att titta på en ny landfokusering, där vi med ännu skarpare blick ser över om det bland våra kvarvarande samarbetsländer finns alltför biståndsberoende länder, korrupta eller icke-demokratiska samarbetsparter som vi bör avsluta biståndsrelationen med.

Fler ekonomer
Utvecklingsekonomers kunskap och förståelse för mänskligt beteende kan komma till stor nytta vid formandet av biståndssatsningar. Därför kommer flera svenska utvecklingsekonomer, både inom
national- och företagsekonomin, få i uppdrag att under våren inkomma med forskningsöversikter som tar fasta på tre centrala frågor:
- Vad krävs för att åstadkomma verklig utveckling i utvecklingsländer?
- Vilken typ av bistånd har gjort mest nytta?
- Hur kan man utforma en budgeteringsprincip som gör biståndet förutsägbart?

ICT4D - Information and Communication Technology for Development
Sida kommer att få regeringens uppdrag att föreslå hur de ska redovisa hur myndigheten arbetar med informations- och kommunikationsteknologi (ICT4D) inom biståndet, med särskilt fokus på den tematiska prioriteringen demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive volym och insatser på området, samt hur myndigheten avser arbeta vidare med dessa frågor under 2010.

Alliansregeringens särskilda biståndssatsning på demokratisering och yttrandefrihet som ökar nästa år till 120 miljoner kronor. Inom denna satsning finns utrymme för innovativa projekt som syftar till att förbättra möjligheten att sprida och erhålla information och åsikter som kan leda till demokratisk förändring. Det är också ett svar på frågan hur regeringen avser öka det politiska och finansiella stödet till förändringsaktörer som utmanar korrupta ledare. Hoppas att så många som möjligt uppmärksammar denna möjlighet att bidra med innovativa projektförslag.

Fler aktörer och ökad konkurrens
Olika aktörers kompetens ska tas tillvara i biståndet. För att säkerställa att det görs så effektivt som möjligt och att rätt aktörer gör rätt saker i biståndet kommer vi att se över aktörssamverkan som biståndsform och tydliggöra dess syften.

Samtidigt ska vikten av bättre upphandlingar och ökad konkurrens i biståndet betonas. Det är nyttigt för resultaten och är en förutsättning för att innovationer bättre ska tas tillvara.

www.öppnabiståndet.nu
En wiki,  www.oppnabistandet.nu, skapas för att samla de idéer som inkommit under höstens 100-dagarsinitiativ. Här kommer en idébank att byggas upp som kan användas som ett nytt arbetsverktyg både för biståndsministern själv och för medarbetare på UD.

Kopplat till denna sida ska ett fönster för whistleblowing skapas där man anonymt kan berätta om brister och korruptionsmisstankar i biståndet. Innan detta fönster öppnas måste det dock säkerställas att det är ett system som på ett effektivt och förtroligt sätt kan hantera inkommen information.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97