Stockholms Läns Landsting

Öppet brev till den borgerliga oppositionen i Stockholms läns landsting

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 17:48 CEST

I förra veckan meddelade länsrätten i en dom att det är olagligt för Stockholms läns landsting att inte balansera sin budget. En budget måste upprättas så att inkomsterna överstiger kostnaderna, vilket inte gjorts. Majoriteten i landstinget – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet – förstår och accepterar domen då lagen är tydlig och inte medger undantag av några som helst skäl. Lagen behöver ändras på sikt, men i nuläget är konsekvenserna av lagen att landstinget behöver få fram en budget i balans. För 2004 innebär detta behov av besparingar och/eller intäktsökningar med mer än 2,5 miljarder kronor.


Detta beting kommer att kräva mycket av medborgare, personal och politiker inom Stockholms läns landsting. Läget är så allvarligt att ett samarbete över blockgränserna vore av stort värde. Åtgärder måste vidtas inom fyra olika områden för att vi ska få ordning på ekonomin i landstinget. Vi vill ha ett samtal med de borgerliga partierna om åtgärder under förutsättning att alla fyra delarna finns med. Dörren står öppen för samtal.
1. Kostnaderna ökar dubbelt så snabbt som intäkterna

Landstinget har haft en kostnadsutveckling de senaste åren på i genomsnitt 9 %. Samtidigt ökar intäkterna med ungefär hälften. Landstingets kostnadsutveckling – och glappet mellan kostnader och intäkter – överstiger vida motsvarande utveckling inom kommunerna och det privata näringslivet. Ingen verksamhet eller organisation kan bära detta utan att det får allvarliga ekonomiska konsekvenser. Kostnadsutvecklingen måste dämpas. Ett trendbrott ser ut att ske i år, men oerhört mycket arbete återstår.

2. Fler anställda men inte mer vård

Idag arbetar fler läkare och sjuksköterskor i hälso- och sjukvården än någonsin tidigare. Landstingets kostnader för sjukvården har ökat från ca 19 miljarder 1997 till ca 35 miljarder 2003. Ändå räcker inte pengarna till. Produktiviteten måste öka. Fler patienter kan få vård utan att kostnaderna ökar om vi kan organisera hälso- och sjukvården på ett bättre sätt. Vi måste få mer vård för skattebetalarnas pengar om vi ska klara befolkningens långsiktigt ökande behov.

3. Skatteutjämningen kräver allt mer av landstingets ekonomi

Landstingets ekonomiska relationer med staten ger en nettoförlust på flera miljarder kronor varje år, samtidigt som underskotten och låneskulden blir alltmer besvärande. Det behövs en skatteutjämning där landstinget självklart ska vara med och bidra, men dagens system ger orimliga konsekvenser för vår landstingsekonomi. Det krävs förändringar. En skrivelse som alla partier i landstinget står bakom redovisar nio olika förändringsförslag. Skrivelsen överlämnades till regeringen i våras. Vi vill fortsätta trycka på om att förslagen ska genomföras.

4. Låg tillväxt sänker skatteintäkterna

Under 2003 har inte landstingets skatteintäkter ökat lika mycket som vi trodde. Enligt aktuella prognoser handlar det om minst 300 miljoner i minskade intäkter. För att möta detta krävs andra intäktsförstärkningar eller besparingar.

Vi hoppas att oppositionen nu vill delta i ett konstruktivt samtal om Stockholms läns landstings ekonomiska situation med en tyngdpunkt på vad vi, med egna medel, kan göra för att vända den negativa trenden.

Ingela Nylund-Watz (s)
Finanslandstingsråd

Birgitta Sevefjord (v)
Gruppledare

Lasse Dahlberg (s)
Gruppledare

Lena-Maj Anding (mp)
Gruppledare