LRF i Västra Sverige

Öppet brev till Naturvårdsverket med anledning av avsaknad av svar av utlovade kompensationsåtgärder för flytt av vargparet till Tivedenområdet.

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 14:24 CET

LRF Gullspång saknar ett besked från Naturvårdsverket om på
vilket sätt de har för avsikt att agera när det gäller de förslag om
kompensationsåtgärder som LRF Gullspång tidigare lämnat.

Frågan om kompensationsåtgärder aktualiserades när
Naturvårdsverket fick ett regeringsuppdrag om att undersöka möjligheten och
åtgärder för kompensation i de fall genetiskt viktiga vargar flyttades i
Sverige. Tidigare i år (2013) flyttades ett vargpar från Norrland ner till
Tiveden-området. Vargparet har bildat revir i området och även fått valpar
under året.

Den 12 juni 2013 arrangerade Naturvårdsverket och berörda
Länsstyrelser, på inrådan av LRF, ett informationsmöte i det aktuella området.
Frågan om kompensationsåtgärder lyftes då med frågor om vilka åtgärder som
skulle bli aktuella och när åtgärderna beräknades genomföras. Naturvårdsverket
uppmanade då LRF Gullspång att lämna de förslag på kompensationsåtgärder man
hade skriftligt.

Efter att förslag till kompensationsåtgärder skickats in
svarade Naturvårdsverket att besked om förslag till kompensationsåtgärder
skulle ges efter semestrarna. Den senaste kontakten som LRF tog i början av
september med frågan om när besked skulle komma har Naturvårdsverket ännu inte
återkopplat.

LRF Gullspång ställer nu frågan vilka semestrar
Naturvårdsverket syftade på? Sommarsemestern 2013? Julledigheten 2013? Eller
rent ut sagt sommarsemestern 2014?

De förslag till kompensationsåtgärder som LRF Gullspång vill
ha ett svar från Naturvårdsverket om hur de tänker agera är:

1. Alla kostnader som kan härledas till
stängselarbete eller tillsyn som överstiger den vedertagna stängsling och
tillsyn som gäller i områden som saknar rovdjur skall ersättas.

2. Bidrag för rovdjursavvisande stängsel inkl. material, uppsättning och underhåll
     till dem som söker. 

  1. Får- och getbesättningar
  2. Nötbesättningar med dikor/ungdjur
  3. Övriga nötbesättningar
  4. Hästföretag

3. Vid eventuella angrepp skall samtliga kostnader ersättas  

  1. Har varg varit i närheten av området för angreppet men det inte går att säkerhetsställa vad som orsakat angreppet skall ersättning ändå utgå.
  2. Ersättning skall ges för dödade, skadade och saknade djur.
  3. Ersättning skall ges för alla merkostnader som uppkommer i samband med angreppet t ex insamling av djur, stängselarbete, nattintag, stödutfodring etc.
  4. Ersättning skall ges för alla sekundära effekter som kan uppkomma av angreppet – eller av närvaron av varg – t ex djur som inte går i brunst, minskad mjölkproduktion, kastning av foster, stressbeteende som innebär att djuren inte vilar, idisslar eller äter som de brukar.

4. Vargarnas positioner skall ges ut till tamdjurshållare så snart som möjligt, lämpligen genom sms. Det är nu under sommar och tidig höst som det är störst risk för angrepp. Djurägare har en möjlighet att vidta förebyggande åtgärder på ett mer effektivt sätt om positionerna ges ut.

5. Vid eventuell jakt efter varg i Sverige skall det medges jakt i det aktuella reviret så snart de genetiskt viktiga förstaårs valparna lämnat reviret.

6. Så länge vargjakt inte tillåts skall vargens uttag av vilt kompenseras genom ersättning till samtliga fastighetsägare med jakträtt inom reviret. Förslagsvis används samma metod för ersättning som används då jakträtten inskränks vid en naturreservatsbildning.

7. Vad gäller skyddsjakt skall det aktuella reviret gälla under samma riktlinjer som övriga revir, det skall alltså inte särbehandlas pga genetiken.

LRF Gullspång kräver nu att Naturvårdsverket utför sitt uppdrag när det gäller kompensationsåtgärder och ger ett utförligt svar om hur de kommer att agera och när.


Bosse Hagström

Ordförande

LRF Gullspång

070-581 77 31