Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

Öppet brev till Newsmill redaktion och ägare

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 20:32 CET

Går Newsmill i ledband till maktetablissemanget?

Bakgrund;

Källa http://www.newsmill.se/tjanster

”Newsmill har etablerat sig som platsen på nätet där du skriver när du vet något. Det gör i sin tur att de som har till uppgift att delta i eller följa samhällsdebatten finns hos oss. Vi når Opinionssverige och på Newsmill bildar man opinion”

”Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser”

”Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten.”

Varför nekade Newsmill arbetsgruppen AMBU och Nackskadeförbundet att publicera debatt artikel i ämnet Socialförsäkringarna 2011-10-20?

Vi tillskrev Newsmill redaktionen/ägarna 2010-11-21 för att få svar på frågorna Är sak frågan problemet?, Är framförandet problemet?, Eller vad är problemet? Utifrån att vi besitter ”exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser”!

Arbetsgruppen AMBU har anmält staten Sverige till EU-kommissionen och granskningsförfarandet är inlett, Sverige har 2 ggr. Besvarat frågeställning från EU-kommissionen utifrån vår anmälan som rör lojalitetsbrott och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES.

I den delen besitter vi exklusiv kunskap inom Socialförsäkringarna och EU-rättigheter för svenska medborgare utifrån den gällande EU-rättspraxisen inom gränsöverskridande vård tillika med också utifrån hur staten Sverige har kommunicerat svar till EU-kommissionen som vi inom arbetsgruppen AMBU har yttrat oss om till EU-kommissionen. Kommissionen fattar beslut i mitten av januari 2011 hur de skall gå vidare i ärendet.

Den skrivelse om 15 sidor som 2010-11-19 gick till Sveriges Regering, statsminister Fredrik Reinfeldt m.fl. är bl.a. underlag för den debatt artikel som nu berörs och nekats att publiceras av Newsmill!

Vems ärende och anseende kan allmänheten tänka sig att Newsmill vill skydda utifrån (framförandet, sakfrågan eller vad som är problemet) att debatt artikeln verkligen berör Socialförsäkringarna, ett exklusivt ämne där denna debatt artikel innehåller spetskunskap/sakkunskap på ett område som torde lyftas upp i debatten?

Newsmill har beretts möjligheten att kommunicera svar utifrån frågeställningar i e-post till Newsmill redaktionen/ägarna, de hade till 17:00 denna dag 2010-11-22 på sig men har icke besvärat sig att korrespondera svar! Varför?

Den som tiger har inget att försvara!

Vi delger nu er alla i detta pressmeddelande hela debatt artikeln som Newsmill nekade publicera.

Du kan också läsa hela skrivelsen till Sveriges Regering på www.nackskadeforbundet.se

Visst ligger det i allmänhetens intresse att få veta om Newsmill som debattsajt ”tvättar bort” känsliga sakliga exklusiva inlägg i debatten för att skydda maktetablissemanget?

Debatt artikel som skickades till Newsmill 2010-11-20 och nekades publicering av redaktören, citat;

”Social trygghet genom social försäkring

Har Sveriges Regering och statsminister Fredrik Reinfeldt ett ansvar att taga utifrån vad som nu tillföres debatten om Socialförsäkringarna? Kommer statminister Fredrik Reinfeldt och Sveriges Regering att taga ansvaret? Hur kommer Sveriges Riksdag reagera på påvisade fakta? Kommer svensk riksmedia att taga sitt ansvar att kritiskt granska makten?

Vilka rättigheter ger Socialförsäkringsskyddet

Källa; http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19990799.htm

Socialförsäkringsskyddet (Socialförsäkringslag 1999:799)

3 kap. Socialförsäkringsskyddet anger följande;

1 § Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för följande förmåner som anges i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

1. ersättning för sjukvård m.m. enligt 2 kap. i fråga om förmåner som beslutas av Försäkringskassan,

För att lyfta frågan tillförs debatten följande;

Sveriges Regering har i 2 svar till EU-kommissionen, du kan läsa mer på www.nackskadeforbundet.se om dessa svar och arbetsgruppen AMBU:s yttranden över dessa Sveriges svar till EU-kommissionen, påvisat vilken trovärdighet statsminister Fredrik Reinfeldt och dennes regering har!

EU-kommissionen kommer icke att ställa ytterligare frågor till staten Sverige i det pågående granskningsärendet utifrån arbetsgruppen AMBU:s anmälan mot staten Sverige, bl.a. brott mot lojalitetsplikten och den fria rörligheten på den inre marknaden. Beslut från EU-kommissionen om deras fortsatta agerande i granskningsärendet kommer i mitten av januari 2011.

2010-11-19 fick statminister Fredrik Reinfeldt och Sveriges Regering m.fl. skrivelse på sitt bord från arbetsgruppen AMBU utifrån detta pågående granskningsärende.

Här kan nämnas följande ur denna skrivelse, citat;

"Regeringen har i överträdelseärende i brev av 21 juli 2010 S2010/3209/HS på sid 2 och i punkterna 4 och 5 framfört citat; "Den vårdmetoden som används utomlands ska vara identisk eller i flera avseenden överrensstämma med en behandling som används inom svenska allmänna sjukvårdssystemet" etc. etc., slut citat.

Arbetsgruppen AMBU har pressat Försäkringskassan på vilken lag FK stöder sig på. Till sist erkänner FK att det inte finns något lagstöd utan FK gjort en tolkning av Regeringsrättens beslutsunderlag.( som ledde till ersättning till patienten)"

"Sveriges statsminister fick utöva skicklig politisk kraft för att genomdriva Lissabonfördraget. I fördraget ingår Europeiska unionens Rättighetsstadga. Den 19 oktober 2010 IP10/1348 skriver EU-kommissionär Viviane Reding med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap bl.a. ;

"EU-kommissionen och särskilt rättstjänsten, kommer att agera mycket uppmärksamt för att se till att stadgan följs vid utarbetande av alla förslag till EU-lagstiftning etc. samt att den följs av medlemsstaterna när de tillämpar EU-lagstiftnigen."

Av stadgans artikel 52 framgår att varje begränsning ska vara inskriven i lag och begränsningar ska vara godkänd av unionen. Av artikel 41 framgår att förvaltning(Försäkringskassan) är skyldiga motivera sina beslut. Följden blir då att avslagen måste motiveras genom de begränsningar som är inskriven i lag varvid då begränsningen ska vara sanktionerad av EU.

I Sveriges svarsbrev till EU-kommissionen och Socialministerns svar till Andreas Persson, uppges att Sverige saknar lagstiftning inom gränsöverskridande vård. Likväl motiverar Försäkringskassan avslag från just lagstiftning och egen praxis.

Därutöver struntar FK att motivera sina avslag utifrån Rättighetsstadgans artikel 41 trots att patienten har begärt detta.(Bevisen finnes i arbetsgruppen AMBU:s skrivelse till EU-kommissionen ang. pågående överträdelseärende 2010-09-27, se www.nackskadeforbundet.se, http://www.nackskadeforbundet.se/AMBU.php)

Rättighetsstadgans artikel 52.7 anger att domstolarna ska beakta stadgan och dess EU-praxis. Det konstateras en stor variation mellan svenska domstolar. De flesta följer Försäkringskassans påståenden.

Redan i domen mål C-224/97 Ciola punkterna 30-33 beslutas att domstol skall skydda den enskilda mot nationella förvaltningsbeslut som begränsar gemenskapsrätten.

Det är således inga nyheter stadgan presenterar!"

"7b) Om inte, kommer då medlemsstaterna ha förtroende för Sverige, som genom statsminister Fredrik Reinfeldts politiska tryck fått andra länder att acceptera stadgan, men i lönndom för gemenskapen, tillåter Försäkringskassan och vissa domstolar att strunta i Rättighetsstadgans regler?

7c) Rättighetsstadgan villkorar lagstiftning för begränsning av rättigheter. Sveriges Regering säger att lagstiftning saknas, hur kan då Försäkringskassan tillåtas göra begränsningar?

7d) Eller har Regeringen hos EU begärt och fått förtur för Försäkringskassans alldeles egen lagstiftning och praxis?"

Har staten Sverige och Sveriges Riksdag ett ansvar gentemot svenska medborgare och väljare att ombesörja att rättsäkerheten på detta område återställs?

Är statsminister Fredrik Reinfeldt och Sveriges Regering, de har det yttersta ansvaret, trovärdiga i sin egenskap och ansvarstagande som Sveriges Regering efter dessa fakta nu offentliggöres?

Hur kommer Sveriges Riksdag agera för att värna rättsäkerheten?

(Alla riksdagsledamöter har fått del av skrivelsen, om 15 sidor, till statsminister Fredrik Reinfeldt och Sveriges Regering m.fl., 2010-11-19 via e-post 2010-11-19)

Du kan läsa hela skrivelsen till Sveriges Regering på www.nackskadeforbundet.se

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Bert Magnusson, ordförande i Nackskadeförbundet och en av tre i arbetsgruppen AMBU

Bo Sonnsjö, vice ordförande i Nackskadeförbundet” slut citat av debatt artikeln.

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Bert Magnusson, ordförande i Nackskadeförbundet och en av tre i arbetsgruppen AMBU

Bo Sonnsjö, vice ordförande i Nackskadeförbundet

Läs gärna mer på www.nackskadeförbundet.se

 

Om AMBU

Arbetsgruppen AMBU som består av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner, verkar i detta ärende i syfte att värna om EU-rätten och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS. Sen ca1år tillbaka ”brinner” vi för denna uppgift då vi redan från början insåg att det skulle vara till hjälp för utsatta människor som har rehabiliteringsbehov. Vi som personer i arbetsgruppen är ej av intresse utan det är sakfrågorna som står i centrum för vårt intresse för att hjälpa utsatta människor att få vård enligt EU-rätten! Bert Magnusson är ordförande i Nackskadeförbundet, Assar Fager har ideellt arbetat inom HSO och dess handikapp politik över 10 års tid, Ulf Bittner är f.d. egenföretagare och numera förtidspensionerad. Läs mer på www.nackskadeforbundet.se

Det finns ett stort behov av att bevaka rättsäkerheten för vårdkonsumenter utifrån EU-rättigheter. Rättighetsstadgan, som gäller från 20091201, och EU-rätten med därtill hörande EU-domstolens rättspraxis(tidigare EG-domstolens rättspraxis) på hälso- och sjukvårdens marknad gäller fullt ut i staten Sverige. Vi ha sedan tid upptäckt att rättspraxis icke tillämpas fullt ut av berörda inom Sverige och vårt mål är att påverka detta för att rättsäkerhet och demokrati skall gälla fullt ut i EU-medlemslandet Sverige. Vi har därför anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot bl.a. fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad. Du kan läsa mera på www.nackskadeforbundet.se

 

Nackskadeförbundet

Vår målsättning är att arbeta för

• en ökad sakkunskap om nackskador.

• Idag finns möjligheten att få ta del av moderna undersökningsmetoder genom

Nackskadeförbundet, som verkligen visar vilka skador patienten har, därmed få en rättvisande

medicinsk bedömning, med efterföljande adekvat vård.

• en sjukvård som hjälper, och inte stjälper patienten.

• ett ur patientens synvinkel fungerande försäkringsläkarsystem, ställd under socialstyrelsens kontroll.

• en opartisk myndighet, dit patienterna kan vända sig med sina klagomål.

• att stödja enskilda i sjukvårdsprocessen samt i kontakter med myndigheter och rättsväsendet.

• lagstadgade patienträttigheter.

Mer finner du på www.nackskadeforbundet.se