Förbundet Unga Rörelsehindrade

Öppet brev till ungdomsminister Sabuni

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 15:46 CET

Engagemang och demokratisk skolning eller dråpslag och utslagning

Drygt 500 000 barn och unga i Sverige engagerar sig i knappt hundra bidragsberättigade ungdomsorganisationer. 500 000 unga som får kunskap i demokratifrågor och övning i demokratiska processer. Vi är unga som i gemenskap med andra utvecklas till ansvarskännande individer. Genom engagemanget får och ger vi andra kunskap om hur vi tillsammans utvecklar samhället och formar vår egen situation.

Vi som engagerade och medvetna samhällsmedborgare har både nu och senare i livet förutsättningar att bidra till och utveckla samhället på flera plan. Vi kan förebygga utslagning, öka målmedvetenheten, bidra till ökad mångfald och skapa förutsättningar för social integration hos alla de människor som vi möter.

Den 31 januari i år fick Sveriges ungdomsorganisationer veta hur Ungdomsstyrelsen fördelat årets statsbidrag.

Chock och upprördhet intog våra organisationer över den markanta sänkning som vi drabbats av. Genom kontakt med Ungdomsstyrelsen förstod vi att sänkningen berodde på minskat statsanslag till myndigheten samt ökat antal anslagsberättigade organisationer.

Myndighetens kraftigt försenade regleringsbrev fick till följd att 2011 hann inträda och där en hel månad av planering fick fortlöpa innan vi i organisationerna mottog detta ekonomiska dråpslag. Anmärkningsvärd och oansvarig hantering från en regering som i alla sammanhang glatt påpekar vikten av planering och omställning.

Statsbidragen till ungdomsorganisationerna i allmänhet skulle enligt uppgift minska med 3-25 % per organisation, något som också Ungdomsstyrelsen överraskats av och därför inte kunnat förbereda organisationerna på.

En minskning kan innebära allt från indraget kaffe till uppsägningar av personal och inte minst krympt verksamhet för målgrupperna. Enligt Ungdomsstyrelsen utföll årets sänkningar i realiteten med 13-18 % och i vissa fall så mycket som 35 %. Anslagets nivåer är dessutom låsta till årets belopp till och med år 2014, alltså sker ingen uppräkning av anslaget de kommande åren. Detta sker samma år som EU valt att kalla Europeiska året för frivilligarbete. Ett år där ideella organisationers arbete ska stärkas och dess kvalitet öka. Dessutom har den borgliga regeringen sedan den tillträdde 2006, pratat om att öka den ideella sektorns ansvar och roll i samhällsbyggandet. Inte minst har detta manifesterats genom den så kallade Örn-överenskommelsen, som en del organisationer valt att ansluta sig till. Hur ökat engagemang och större ansvarstagande ska gå till med minskade anslag är vi många som undrar!

Ungdomsminister Nyamko Sabuni säger sig vilja föra en ungdomspolitik där målet är att alla ungdomar har verklig tillgång till inflytande och välfärd. Vi tror oss vara överrens med regeringen om målet för ungdomspolitiken. Dessvärre tycks detta vara det enda vi är överens om.

Vi utgår ifrån att regeringen vet hur ålderstrukturen ser ut inom de stora organisationerna som tillsammans utgör den svenska folkrörelsen. Det är ingen hemlighet att många organisationer i Sverige har problem med att föryngra sig och där återväxten är relativt liten. I ljuset av detta anser vi det vara oansvarigt av regeringen att genom indragna resurser kväsa ungdomsorganisationerna, vilka är garanten och förutsättningen för folkrörelsernas föryngring. Eller är det just detta som är regeringens mål, en försvagad folkrörelse och mindre organisering? Hur blir det då med tolerans, mångfald och utvecklad demokrati i ett allt tuffare samhällsklimat

Regeringen står nu i begrepp att fatta beslut om nya bidragsregler för statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer. Målet sägs vara enklare hantering och ökat engagemang, vilket vi välkomnar. Med de nya reglerna får fler organisationer möjlighet att erhålla statsbidrag, men när budgetramen inte utvidgas och heller ingen uppräkning görs, blir sänkningarna framöver mycket större än vad de blivit i år. Detta leder till en katastrof för organisationerna, de medlemmar vi organiserar och den personal vi tvingas säga upp. Vi är djupt oroade över regeringens inkonsekventa politik där ord och siffror inte går ihop och undrar vad den egentliga avsikten är

Organisationer som samlar unga med funktionsnedsättningar är en särskild grupp av ungdomsorganisationer med förhållandevis små och naturligt begränsade målgrupper, som fått stöd för den kostnadskrävande verksamhet vi bedriver. Nu tvingas vi genom sänkningar på 25 % av just denna del i anslaget, klara oss på betydligt lägre kostnadstäckning. Våra kostnadskrävande verksamheter och speciella förutsättningar/behov kvarstår och nu undrar vi hur regeringen tänkt att vi ska klara av vår uppgift

Våra frågor är många och vår frustration stor! En sak är vi dock övertygade om, en försvagad ungdomsrörelse leder till försvagad demokrati och konkurrenskraft i ett samhälle. Är det så ministern och regeringen vill bygga ett starkare Sverige

Vi är beredda att föra en dialog med regeringen och ansvarigt departement och avvaktar en inbjudan till ett sådant tillfälle. Nu har vi gett vår syn och ser fram emot ministerns agerande och vilja.

 

Vår kontakt:

Erika Sohlberg: erika.sohlberg@ungallergiker.se

Victoria Öjefors: victoria.ojefors@ungasynskadade.se

Med hopp om ett snart möte!

 

Victoria Öjefors, ordförande, Riksorganisationen Unga Synskadade

Erika Sohlberg, ordförande, Unga Allergiker

Helene Larsson, ordförande, Unga Hörselskadade

Daniel Pollak och Helena Svensson, språkrör, Förbundet Unga Rörelsehindrade

Henrik Sundqvist, ordförande, Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Rosita Persson, förbundsordförande Svenska Celiakiungdomsförbundet

Förbundet Unga Rörelsehindrade är en intresseorganisation för barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. Vår målsättning är att förändra samhället så att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga blir helt delaktiga. Tillsammans arbetar vi för att förändra samhällets attityder.

Vi har alla samma behov men på grund av samhällets otillgänglighet har vi inte samma möjligheter att tillgodose dem. Vi vill ha ett samhälle där funktionsnedsättning inte blir/är ett hinder. Tillsammans kämpar vi emot den diskriminering som vi dagligen utsätts för och vi slåss för våra självklara rättigheter.

För mer information: www.ungarorelsehindrade.se