Länsstyrelsen i Jönköpings län

Öppet seminarium om övergödning

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 17:17 CEST

Året för vattnets bästa 2004
Kärngruppen för Året för vattnets bästa träffas i Vetlanda den 1 november för att diskutera hur vi närmar oss miljömålet Ingen övergödning. Dagen inleds med ett öppet seminarium där deltagarna har möjlighet att ställa frågor och påverka arbetet med att nå de uppsatta delmålen.

Tid för intervjuer finns under pausen.

Åtgärdsprogram för att gå från ord till handling
Ökande halter av kväve och fosfor i sjöar och vattendrag har varit ett problem under en längre tid. Orsaken är bland annat tillförsel från jordbruksmark, enskilda avlopp och avloppsreningsverk. Situationen har under senare tid förbättrats, bland anant genom bättre rening av avloppsvatten. Ytterligare åtgärder krävs dock för att miljömålet Ingen övergödning ska kunna uppnås.

En kärngrupp med representanter från länets kommuner, mark- och vattenägare, naturvårdsorganisationer och myndigheter arbetar under året med att ta fram ett förslag till åtgärdsprogram för temaårets miljömål (Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning och Bara naturlig försurning). Åtgärdsprogrammet ska strukturera miljömålsarbetet och visa vilka åtgärder (pågående och nya) som behövs för att miljömålen ska uppfyllas i länet. Åtgärderna ska genomföras inom tre till fyra år. Därefter revideras programmet. I flera fall är det inte möjligt att klara av ett miljömål enbart med åtgärder inom länet. Då behövs andra typer av åtgärder på nationell och internationell nivå som stöd för det regionala arbetet.

Bakgrund
Riksdagen har antagit 15 miljökvalitetsmål som gäller hela landet. Målen visar hur miljön måste förändras för att vi ska kunna säga att Sverige har en god miljö. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med länets kommuner, myndigheter, företag och föreningar för att miljömålen ska uppfyllas inom en generation (25 år). Det regionala miljömålsarbetet handlar om att Jönköpings län tar ansvar för de värden som finns här som en del av det nationella miljömålsarbetet. År 2004 är det "Året för vattnets bästa", det tredje av totalt fyra temaår.

Program

Temadag om övergödning den 1 november klockan 9.00 - 13.00.
Moderator: Greger Phalén

Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, vån 2, Stadshuset, Vetlanda

09.00 Välkomna och introduktion
Bo Troedsson, Emåförbundet
Greger Phalén, Ordförande Kärngruppen Året för vattnets bästa
Anna-Karin Weichelt, Sekretariatet för hållbar utveckling, Länsstyrelsen Jönköpings län

09.20 Övergödningssituationen i Jönköpings län
Bernhard Jaldemark, Länsstyrelsen Jönköpings län

09.50 Kaffepaus

10.05 Vilka är de viktigaste åtgärderna för att minska kväve och fosforförluster från åkermark och djurhållning?
Markus Hoffman, LRF

10.35 Närsaltstransporter i Emån
Bo Troedsson, Emåförbundet

10.55 Diskussion

11.20 Avslutning

11.20 - 13.00 Arbetsmöte
Kärngruppen Året för vattnets bästa.

Med reservation för ändringar

Observera du har möjlighet att lämna synpunkter, frågor och förslag till Kärngruppens sekreterare Anna Isaksson,
e-post: anna.isaksson@f.lst.se,
eller Anna-Karin Weichelt, e-post: anna-karin.weichelt@f.lst.se.

Välkommen!
Sekretariatet för hållbar utveckling,
Länsstyrelsen i Jönköpings län