Länsstyrelsen Västerbotten

Öppna inte gruvan i Stekenjokk

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2011 15:58 CET

Länsstyrelsen Västerbotten har i sitt svar till Bergsstaten föreslagit att de ska avslå en ansökan om bearbetningskoncession för en gruva i Stekenjokk.

– Även Länsstyrelsen i Jämtland föreslår att ansökan ska avslås. Och det betyder att Bergstaten inte kan bevilja bearbetningskoncession, säger enhetschef Magnus Kristensson.

Det är bolaget Northfield Exploration AB som har ansökt om bearbetningskoncession för två områden vid Stekenjokk inom Västerbottens och Jämtlands län. Då nu båda länsstyrelserna avslår måste Bergstaten antingen avslå ansökan eller lämna den till regeringen för prövning.

Viktigt område för rennäringen

Stekenjokkområdet är utpekat som av riksintresse för rennäringen och är ett av de viktigaste områdena för renskötseln i Västerbotten. Det innebär att rennäringen i området ska skyddas mot åtgärder som kan göra det svårare att bedriva renskötsel.

– Vi bedömer att en öppning av gruvan i Stekenjokk kraftigt kan försvåra samernas renskötsel i området. Vi anser därför att Bergsstaten ska avslå Northfield Exploration AB:s ansökan om bearbetningskoncession, fortsätter Magnus Kristensson.

Prövning av nya gruvor

Bergsstaten har bland annat till uppgift att besluta i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. De lämnar så kallade bearbetningskoncessioner, det vill säga tillstånd att i enlighet med minerallagens bestämmelser bedriva gruvdrift. Ett bolag som får bearbetningskoncession har rätt att nyttja de mineraltillgångar som finns i marken i det utpekade området i 25 år. 

– För att en gruva ska kunna öppnas krävs förutom bearbetningskoncession också tillstånd enligt miljöbalken. Och den prövningen gör Mark- och miljödomstolen, avslutar Magnus Kristensson. 

För mer information

Magnus Kristensson, 090-10 82 69, 070-565 82 69

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.