Båstads kommun

Öppna jämförelser äldreomsorg och hemsjukvård

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 10:57 CEST

Publicerad den 8 maj 2012

I Äldreguiden publiceras varje år jämförelser och information om äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet. Uppgifterna i Äldreguiden 2012 visar på hur det såg ut hösten 2011 och i det stora hela kan man sammanfatta det med att Båstads kommun får godkänt – i många fall faktiskt väl godkänt.

Genomförandeplan

Vad gäller aktuell genomförandeplan ligger Båstads kommun - med undantag för Lyan och Häradsvägen - över eller till och med långt över det nationella medelvärdet. Almgården, Bjärehemmet, Åsliden, Ängagården och hemtjänsten i Båstad ligger till och med på toppresultatet 100 procent.

– Genomförandeplanerna är ett av våra viktigaste styrmedel för att säkra att de planerade insatserna svarar mot den enskilde personens behov och biståndsbedömarens beslut, helt enkelt att våra vårdtagare får det som de har bedömts behöva och har rätt till. Vår ambition är att vi ska ligga på 100 procent överallt och siffrorna är ett positivt bevis på den satsning som vi har gjort för att de den enskilde möjlighet att formulera hur omsorgen ska utformas, säger Susanne Hertting, vård och omsorgschef.

Hon berättar vidare att anledningen till att man inte har gjort genomförandeplaner på dagverksamheten på Lyan är att det tidigare inte har varit ett krav. Men sedan bristen uppmärksammades tidigare i år har däremot arbetet påbörjats.

– Vi kommer också att ta oss en titt på varför Häradsvägen (25/87) skiljer sig så markant från de övriga verksamheterna.

Delaktighet

Delaktighet som mäter om den enskilda varit delaktiga vid utformandet av den aktuella genomförandeplanen visar också på goda eller mycket goda resultat. Även här når Almgården, Bjärehemmet, Åsliden och Ängagården 100 procent. Häradsvägen ligger däremot lågt även här (25/81), och Skogsliden något under medel (74/81)

Riskbedömning

Även resultatet vad gäller riskbedömning ligger kommunen över eller långt över medeltalet för landet. Bjärehemmet når 100 procent medan medelvärdet ligger på mellan 57 och 63 procent. Även här skiljer sig Häradsvägen från de övriga och på Almgården, Ängagården och Skogslidens kortvårdsenhet saknas uppgift.

– På Almgården, Ängagården och Skogslidens kortvårdsenhet har registreringen av Senior Alert påbörjats men ännu inte fått fullt genomslag. När samtliga vård- och omsorgsboenden är anslutna arbetar vi vidare med hemtjänsten och vad gäller Häradsvägen får vi ta oss en ordentlig titt på vad som gömmer sig bakom siffrorna.

Utbildning

Även andelen personal med adekvat utbildning får godkänt enligt den öppna jämförelsen. Endast Häradsvägen ligger under medelvärdet (80/83)

Personalrörlighet

Personalrörligheten ligger under medelvärdet för hemtjänsten (5/9). På kommunens äldreboende ligger det över på Häradsvägen (18/7), Skogsliden (15/7) och Vårliden (9/7). På övriga äldreboende är siffran noll.

– Skogslidens personalrörlighet kan hänföras till den utflyttade verksamheten som genomfördes när Åsliden var färdigbyggd men saknade budget för bemanning av den nya enheten. Även personalrörligheten på korttiden påverkades av detta.

Bemötande

Visar på andelen personer som var mycket nöjda med hur personalen bemöter dem. Här ligger Båstad under medel på hemtjänsten (62 av 77) men över på omsorgsboende (76/66).

Hänsyn till åsikter och önskemål

Måttet visar på andelen som var mycket nöjda med hur personalen i olika boenden tar hänsyn till deras åsikter och önskemål och visar ett resultat på något under medel för hemtjänsten (55/60) och något över för omsorgsboende (58/50)

Trygghet

Måttet visar på andelen som kände sig mycket trygga med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten. Här ligger vi strax under medel på såväl hemtjänst (71/78) oms omsorgsboende (73/75).

Många förknippar Bjärehalvön med Båstad och tänker på tennis, after beach och sena nätter. Vi som bor här året runt vet att det finns så mycket mer än så. Vissa av oss tänker på det stora kulturutbudet, andra på gårdsbutikerna utmed halvöns böljande vägar. En del av oss slutar aldrig imponeras över eldsjälars aktiviteter i någon av våra 223 föreningar, andra är begeistrade över kvaliteten och utbudet av skolor som finns i alla våra tätorter runt om i kommunen. I Båstads kommun finns utbildning för både små och stora, från förskola till högskola.

Att bo här är ett val av livsstil, här blir drömmen om ett bättre sätt att leva till verklighet.